Thông báo số: 97/DHN-ĐT, ngày 14 tháng 3 năm 2012

Về việc điều chỉnh quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng chính quy ngành dược năm 2012.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số: 97/DHN-ĐT

V/v điều chỉnh quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng chính quy ngành dược năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14  tháng 3 năm 2012

QUY ĐỊNH TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH DƯỢC NĂM 2012

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; căn cứ công văn số 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012, Trường Đại học Dược Hà Nội quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành dược của Trường năm 2012 như sau:

I. Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học hệ chính quy

1. Đối tượng tuyển thẳng

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

- Thí sinh trong đội tuyển Olympic môn Hóa học quốc tế hoặc thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Hiệu trưởng Nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý và Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường đại học Dược Hà Nội đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn đại học trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm 0 được Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học.

3. Đối tượng xét tuyển

- Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyểntại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, nếu học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này, thì được xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học. Sau khi nhập học, những thí sinh này được học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức.

II. Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào cao đẳng hệ chính quy

1. Đối tượng tuyển thẳng

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Hiệu trưởng Nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Toán học, Vật lý và Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học khối A có đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có môn nào bị điểm 0 được Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học.

3. Đối tượng xét tuyển

- Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyểntại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, nếu học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này, thì được xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học. Sau khi nhập học, những thí sinh này được học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức.

Hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạocông văn số 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/3/2012 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012.

Các quy định trên thay thế cho quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong thông báo số 80/DHN-ĐT ngày 05/3/2012 về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy ngành dược năm 2012 của trường đại học Dược Hà Nội.

Nơi nhận:

- Cục KT&KĐCL, Vụ GDĐH (Bộ GD&ĐT);

- Ban giám hiệu;

- ĐT, CNTT;

- Niêm yết, Website Trường;

- Lưu;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Viết Hùng

 ​


04-06-2012

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL