Thông báo số: 458 / QĐ-DHN, ngày 21 tháng 8 năm 2012

​Về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số:458/ QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovà “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006;
Căn cứ biên bản của Hội đồng khen thưởng và kỷ luậtsinh viên họp ngày 20 tháng 8 năm 2012;
Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Kỷ luật 53 sinh viên bằng hình thức cảnh cáo do đã vi phạm quy chế trong học kỳ II, năm học 2011-2012 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Trong thời gian chịu kỷ luật, các sinh viên trên tiếp tục vi phạm sẽ bị đình chỉ học tập.
Điều 3. Trưởng các phòng ĐT, CTCT, các lớp và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ĐTN, HSV;
- Niêm yết, website;
- Lưu: HC,ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ File đính kèm QĐ 458.docFile đính kèm QĐ 458.doc


31-08-2012

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL