Thông báo số: 239 /DHN-ĐT, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Về việc kế hoạch chấm thi tốt nghiệp năm 2011.​

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số: 239 /DHN-ĐT

V/v: Kế hoạch chấm thi tốt nghiệp năm 2011

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  9  tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Các Bộ môn

Nhà trường xin gửi Kế hoạch chấm thi tốt nghiệp dược sĩ năm 2011 để Bộ môn và các cán bộ liên quan biết và thực hiện.

1. Họp các ban chấm khoá luận và LTTH:

15 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2011 tại phòng Hội thảo 1.

2. Giao nhận khoá luận tốt nghiệp giữa phòng Đào tạo và các ban chấm: 

- Ngày 12/5/2011: SV nộp KLTN tại bộ phận Quản lý sinh viên – phòng Đào tạo.

- Ngày 13/5/2011: Thư ký ban chấm nhận KLTN tại bộ phận Quản lý sinh viên và xin ý kiến trưởng ban về danh sách phản biện.

3. Các ban chấm nộp danh sách dự kiến cán bộ phản biện và đăng ký địa điểm, thời gian chấm KLTN:

- Ngày 16 - 20/5/2011: Thư ký nộp danh sách dự kiến cán bộ phản biện và đăng ký thời gian chấm KLTN với DS. Phan Lê Bình Mai. Trên cơ sở đăng ký Nhà trường sẽ bố trí địa điểm. (Nhà trường khuyến khích các ban chấm tổ chức cho SV bảo vệ khoá luận tại Bộ môn để chủ động về địa điểm và thời gian).

- Thư ký chuyển KLTN đến các uỷ viên và phản biện (sau khi đã được Hội đồng chấm thi tốt nghiệp thông qua).

4. Thi Lý thuyết tổng hợp:

Chiều ngày 18/5/2011.

5. Chấm thi Lý thuyết tổng hợp:

Cán bộ chấm thi LTTH tập trung tại phòng Hội thảo 1 vào 8 giờ 00 ngày 21/5/2011 để chấm thi trong khoảng ngày từ 21-22/5/2011.

6. Chấm thi Khoá luận tốt nghiệp:

Từ ngày 23/5 đến 29/5/2011.

7. Các ban bàn giao kết quả chấm và túi nghiệp vụ

Ngày 01/6/2011 tại phòng Đào tạo – bộ phận Quản lý sinh viên cho DS. Phan Lê Bình Mai.

8. Sinh viên chỉnh sửa khoá luận theo yêu cầu của ban chấm:

Nộp 1 quyển chính thức sau khi đã chỉnh sửa, đĩa CD có nội dung KLTN và phiếu nhập tin cho thư viện. Gửi giấy biên nhận của thư viện và bản giải trình đã sửa chữa có xác nhận của thầy hướng dẫn cho phòng Đào tạo trong ngày 09/6/2011.

 Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các bộ môn liên quan;

- Đào tạo, Thư viện, CNTT

- Lưu.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Thái Nguyễn Hùng Thu

 ​


04-06-2012

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL