Thông báo kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV KHI 2012-2013

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày12tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV HK I 2012-2013
Ngày 12-03-2013, Hội đồng đánh giá két quả rèn luyện của sinh viên đã tiến hành đánh giá điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong học kỳ I năm học 2012-2013. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng, nhà trường thông báo đến các lớp học sinh, sinh viên trong toàn trường kết quả phân loại như sau :
1. Loại Xuất sắc : 287 sinh viên
2. Loại Tốt :1200 sinh viên
3. Loại Khá : 839 sinh viên
4. Loại Trung bình Khá : 755 sinh viên
5. Loại Trung bình : 126 sinh viên
6. Loại Yếu : 0 sinh viên
7. Loại Kém : 0 sinh viên
(Danh sách xếp loại cụ thể được quản lý tại Phòng QLSV)
Các lớp sinh viên liên hệ với phòng Quản lý sinh viên để nhận thông tin về kết quả đánh giá rèn luyện của lớp mình.
Nơi gửi:
- BGH;
- Các lớp SV;
- Website Trường;
- Lưu QLSV./. 
TM.HĐ ĐÁNH GIÁ KQRLHSSV
CHỦ TỊCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Bảng điểm rèn luyện.xlsBảng điểm rèn luyện.xls


18-03-2013

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL