Thông báo chuyển giảng đường học phụ đạo các học phần tốt nghiệp Mac-Lenin của K64

Thông báo chuyển giảng đường học phụ đạo tốt nghiệp Mac-Lenin học phần Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lenin 2 của K64

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

​​thông báo chuyển giảng đường học.pdfthông báo chuyển giảng đường học.pdf


25-02-2014

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL