Thông báo chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên đại học chính quy khóa 66 và sinh viên liên thông lớp M4, O4 khóa 47

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

​​ Thong bao dang ky chuyen de tu chon K66 hoc ky II nam hoc 2015-2016.pdfThong bao dang ky chuyen de tu chon K66 hoc ky II nam hoc 2015-2016.pdf

​​ DS chuyên đề LT47 học kỳ II năm học 2015-2016.pdfDS chuyên đề LT47 học kỳ II năm học 2015-2016.pdf

​​ Thong bao dang ky chuyen de tu chon  LT47 hoc ky II nam hoc 2015-2016.pdfThong bao dang ky chuyen de tu chon LT47 hoc ky II nam hoc 2015-2016.pdf

​​ DS chuyên đề cho K66 học kỳ II năm học 2015-2016.pdfDS chuyên đề cho K66 học kỳ II năm học 2015-2016.pdf


03-12-2015

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL