Thời khóa biểu và lịch thi dự kiến học lại học kỳ I năm học 2014-2015

Chi tiết xem trong file đính kèm

​​ TKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 14-15 _nien che.pdfTKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 14-15 _nien che.pdf

​​ TKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 14-15 _tin chi.pdfTKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 14-15 _tin chi.pdf

​​ Danh sach cac mon hoc lai ki 1 14-15 _lop nien che.pdfDanh sach cac mon hoc lai ki 1 14-15 _lop nien che.pdf

​​ Cac mon hoc lai ki 1 14-15 _lop tin chi.pdfCac mon hoc lai ki 1 14-15 _lop tin chi.pdf


11-08-2014

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL