Thời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt I, đợt II, đợt III HKII năm học 2015-2016

​Chi tiết xem trong file đính kèm.
Thời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt I HKII năm học 2015-2016.pdfThời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt I HKII năm học 2015-2016.pdf
Thời khóa biểu - Lịch thi học lại lần 1 HKII (2015-2016) đợt 2.pdfThời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt II HKII năm học 2015-2016.pdf
Thời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt III HKII năm học 2015-2016.pdfThời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt III HKII năm học 2015-2016.pdf


21-04-2016

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL