Thay đổi lịch thi các lớp cao đẳng khóa 2

Thông báo thay đổi lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng khóa 2. Xem chi tiết trong file đính kèm.

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Nhà trường xin thông báo lịch thi lần 1, học kì 2, năm học 2011 - 2012 của các lớp cao đẳng khóa 2 có một số thay đổi về thời gian và địa điểm. Cụ thể:

Học phần Vi sinh - Ký sinh chuyển từ chiều ngày 02/6/2012 sang chiều ngày 05/6/2012 tại giảng đường 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Yêu cầu sinh viên các khoá chú ý theo dõi, thực hiện đúng lịch trên.

 Hà Nội, ngày tháng  năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thái Nguyễn Hùng Thu


31-05-2012

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL