Quyết định số 546/QĐ-DHN về việc cho thôi học sinh viên (niên chế)

Quyết định cho thôi học 05 sinh viên (niên chế) do KQHT​

​ ​C​hi tiết xin xem trong file đính kèm


25-09-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL