Quyết định số 544/QĐ-DHN về việc tạm dừng tiến độ học tập sinh viên (tín chỉ)

Quyết định tạm dừng tiến độ học tập của 32 sinh viên (đào tạo tín chỉ) do kết quả học tập

​ ​C​hi tiết xin xem trong file đính kèm


25-09-2012

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL