Quyết định số 543/QĐ-DHN về việc cho thôi học sinh viên (tín chỉ)

Quyết định cho thôi học 32 sinh viên (đào tạo tín chỉ) vì kết quả học tập kém.

 ​C​hi tiết xin xem trong file đính kèm


25-09-2012

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL