Quyết định số: 454/ QĐ-DHN, ngày 21 tháng 8 năm 2012

Về việc khen thưởng sinh viên năm học 2011 - 2012.

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:454/ QĐ-DHN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng sinh viên năm học 2011 - 2012
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovà “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006;
Căn cứ biên bản của Hội đồng thi đua, khen thưởng sinh viên họp ngày 20 tháng 8 năm 2012;
Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 200 000đ (Hai trăm nghìn đồng) cho 28 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo) thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.
Điều 2. Tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 150 000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) cho 51 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo) có thành tích xuất sắc trong học tập.
Điều 3. Tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 150 000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) cho 237 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo) có thành tích xuất sắc trong công tác.
Điều 4. Trưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, HCTH chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- ĐTN, HSV;
- Niêm yết;
- Lưu
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ File đính kèm QĐ 454.docFile đính kèm QĐ 454.doc


29-08-2012

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL