Quyết định số: 356/ QĐ-DHN, ngày 30 tháng 9 năm 2011

Về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên.
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 356/ QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
- Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng khen thưởng kỷ luật họp ngày23/8/2011;
- Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kỷ luật 78 sinh viên bằng hình thức cảnh cáodo đã bị kỷ luật đình chỉ thi một lần trong học kỳ II năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Trong thời gian chịu kỷ luật, các sinh viên trên tiếp tục vi phạm sẽ bị đình chỉ học tập.
Điều 3.Tr­ưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, các lớp và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như­ điều 3;
- ĐTN, HSV;
- Trường TCQY2 (để phối hợp);
- Niêm yết;
- Website Trường;
- L­ưu.  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KT, KL SINH VIÊN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL