Qui định về việc viết khóa luận tốt nghiệp

Qui định về việc viết khóa luận tốt nghiệp năm 2012. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.​​​​

 BỘ Y TẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10  tháng 4 năm 2012

QUI ĐỊNH

VỀ VIỆC VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Nhà trường quy định một số điểm về việc viết khóa luận tốt nghiệp như sau:

- Nội dung khóa luận phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Kết quả nghiên cứu trong khóa luận là kết quả của chính tác giả, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các kết quả của khóa luận phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để xử lý đề tài.

- Mỗi khóa luận tốt nghiệp phải nộp 05 bản chính vào ngày 16/05/2012 (trước 16h00).

- Khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 40 trang (không kể các trang Phụ lục và Tài liệu tham khảo) trên một mặt giấy khổ A4 (210 x 297 mm).

- Khóa luận cần phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

- Khóa luận tốt nghiệp sử dụng chữ Times New Roman font Unicode cỡ chữ 13pt hoặc 14pt; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

- Khóa luận tốt nghiệp không cần thiết phải đóng bìa cứng, được trình bày theo bố cục kèm theo quy định này.

- Sinh viên phải chỉnh sửa khóa luận theo yêu cầu của ban chấm. Nộp 01 quyển chính thức sau khi đã chỉnh sửa, 01 đĩa CD có nội dung của khoá luận và phiếu nhập tin cho thư viện. Gửi giấy biên nhận của thư viện và bản giải trình đã sửa chữa có xác nhận của thầy hướng dẫn cho phòng Đào tạo trong ngày 08/06/2012.

Nhà trường thông báo để các Bộ môn liên quan, sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Các bộ môn;

- Đào tạo;

- Niêm yết;

- Lưu./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thái Nguyễn Hùng Thu

 ​

​​ QD Mau KLTN.pdfQD Mau KLTN.pdf


04-06-2012

213 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL