QĐ số 128/QĐ-DHN về việc kỷ luật khiển trách sinh viên

​QĐ kỷ luật khiển trách sinh viên Thái Đức Quang (MSV 1101415) do đã nghỉ thực tập không có lý do chính đáng nhiều lần trong học kỳ I, năm học 2011-2012​​​​

 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128 /QĐ-DHN Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật khiển trách sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

- Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;

- Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ kết luận của Hội đồng khen thưởng kỷ luật;

- Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kỷ luật sinh viên Thái Đức Quang (MSV 1101415) lớp A6K66 bằng hình thức khiển trách do đã nghỉ thực tập không có lý do chính đáng nhiều lần trong học kỳ I năm học 2011-2012

Điều 2: Trong thời gian chịu kỷ luật, sinh viên trên tiếp tục vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Điều 3: Trưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, lớp và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ QD so 43.pdfQD so 43.pdf


04-06-2012

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL