Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho K66, K67, K68, K69, K70, LT47, LT48, LT49, LT50, BH9, CD4, CD5, CD6

​(Xem chi tiết trong file đính kèm)​

​​LTHKI Lần 2 Cho K66 K67 K68 K69 K70 M4K47 04K47 C1K48 C1K49 C1K50 CĐ4 CĐ5 CĐ6 BH9.pdfLTHKI Lần 2 Cho K66 K67 K68 K69 K70 M4K47 04K47 C1K48 C1K49 C1K50 CĐ4 CĐ5 CĐ6 BH9.pdf


05-01-2016

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL