Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014 cho K64, K65, K66, K67, K68, LT45, LT46, BH7, BH8, CD2, CD3

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014 cho K64, K65, K66, K67, K68, LT45, LT46, BH7, BH8, CD2, CD3 

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

​​Lich thi lan 2 HK1 nam hoc 2013 - 2014.pdfLich thi lan 2 HK1 nam hoc 2013 - 2014.pdf


08-01-2014

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL