Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2011-2012

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2011-2012 các lớp/khóa: BH5, BH6, BH7, CĐ1, C1CT43, C1CT44,C1CT45,C1CT46,K62, K63, K64, K65, K66 Xem chi tiết trong file đính kèm.

​​ Lich thi lan 2 HK1 NH 2011-2012.xlsLich thi lan 2 HK1 NH 2011-2012.xls


09-08-2012

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL