Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp K66, K65, K64, K63; CT46, CT45, CT44; BH7, BH6; CD2, CD1. Xem chi tiết trong file đính kèm.

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI

Học kỳ II (2011 - 2012) - Lần 1

 cho K63, K64, K65, K66; CT44, CT45, CT46, BH6, BH7, CD1, CD2

Thời gian thi

Khoá

Học phần thi

HT thi

Địa điểm thi

Tối

30/5/2012

BH6

LT Bào chế 1

Viết

13

Tối

04/6/2012

BH6

Dược lý 2

Viết

13

Tối

08/6/2012

BH6

Pháp chế dược

Viết

13

Tối

13/6/2012

BH6

Dược dịch tễ

Viết

13

Tối

18/6/2012

BH6

LT Hoá dược 2

Viết

13

Tối

22/6/2012

BH6

Y dược học cổ truyền

Viết

13

Tối

04/6/2012

BH7

Môi trường - Độc chất

Viết

14

Tối

08/6/2012

BH7

Hoá lý dược

Viết

14

Tối

13/6/2012

BH7

Giải phẫu sinh lý

Viết

14

Tối

18/6/2012

BH7

LT Hoá phân tích

Viết

14

Tối

22/6/2012

BH7

LT Dược liệu 1

Viết

14

Sáng

06/6/2012

CD1

Đường lối CM của ĐCSVN

Viết

3,4

Sáng

12/6/2012

CD1

Hóa dược

Viết

4,13

Chiều

18/6/2012

CD1

Dược liệu

Viết

3,4

Chiều

23/6/2012

CD1

Quản lý và kinh tế dược

Viết

13,14

Chiều

02/6/2012

CD2

Vi sinh – Ký sinh

Viết

7,8,9,10,11,13

Chiều

07/6/2012

CD2

Ngoại ngữ 2

Viết

1,4,12,13,14

Chiều

11/6/2012

CD2

Thực vật

Viết

5,6,7,8,9,10

Chiều

15/6/2012

CD2

Giải phẫu sinh lý

Viết

5,6,7,8,9,10

Sáng

19/6/2012

CD2

NLCB CN Mác – Lênin 2

Viết

5,6,7,8,9,10

Chiều

23/6/2012

CD2

Hóa hữu cơ

Viết

5,6,7,8,9,10

Sáng

02/6/2012

CT44

Pháp chế dược

Viết

14,15

Chiều

06/6/2012

CT44

LT Bào chế 1

Viết

13,14

Sáng

09/6/2012

CT44

Dịch tễ dược học

Viết

13,14

Chiều

13/6/2012

CT44

Dược lý 2

Viết

13,14

Sáng

16/6/2012

CT44

LT Hoá dược 2

Viết

14,15

Chiều

20/6/2012

CT44

Y dược học cổ truyền

Viết

14,15

Sáng

23/6/2012

CT44

Đường lối CM của ĐCS VN

Viết

14,15


Thời gian thi

Khoá

Học phần thi

HT thi

Địa điểm thi

Chiều

02/6/2012

CT45

Ký sinh

Viết

3,4

Chiều

06/6/2012

CT45

Ngoại ngữ 4

Viết

3,4

Sáng

09/6/2012

CT45

Vi sinh

Viết

3,4

Chiều

13/6/2012

CT45

Hóa sinh 1

Viết

3,4

Chiều

16/6/2012

CT45

Bệnh học

Viết

3,14

Sáng

20/6/2012

CT45

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Viết

3,4

Chiều

23/6/2012

CT45

Hoá phân tích 2

Viết

3,4

Chiều

02/6/2012

CT46

Ngoại ngữ 2

Viết

5,6

Sáng

07/6/2012

CT46

NLCB CN Mác-Lênin 1

Viết

1,2

Chiều

11/6/2012

CT46

Toán xác suất thống kê

Viết

3,4

Chiều

15/6/2012

CT46

Thực vật

Viết

3,4

Sáng

19/6/2012

CT46

Tin học

Viết

3,4

Chiều

23/6/2012

CT46

Hoá hữu cơ 1

Viết

1,2

Sáng

02/6/2012

K63

Pháp chế dược

Viết

4,5,6,7,8,9,10,11

Chiều

07/6/2012

K63

LT Sản xuất thuốc

Viết

3,5,6,7,8,9,10,11

Sáng

12/6/2012

K63

LT Bào chế 2

Viết

3,5,6,7,8,9,10,11

Sáng

16/6/2012

K63

Kiểm nghiệm dược phẩm

Viết

4,5,6,7,8,9,10,11

Chiều

20/6/2012

K63

Dược dịch tễ

Viết

4,5,6,7,8,9,10,11

Sáng

23/6/2012

K63

Dược lâm sàng

Viết

4,5,6,7,8,9,10,11

Sáng

02/6/2012

K63-CND

Pháp chế dược

Viết

3,11

Chiều

05/6/2012

K63-CND

Bào chế và sinh dược học 2

Viết

3,4

Sáng

08/6/2012

K63-CND

CN lên men trong SXDP

Viết

3,4

Sáng

12/6/2012

K63-CND

KT chiết xuất dược liệu

Viết

1,2

Sáng

16/6/2012

K63-CND

Kiểm nghiệm dược phẩm

Viết

3,11

Chiều

20/6/2012

K63-CND

Kỹ thuật hóa dược

Viết

3,11

Sáng

23/6/2012

K63-CND

Dược lâm sàng

Viết

3,11

Sáng

02/6/2012

K63-DLS

Pháp chế dược

Viết

12,13

Chiều

05/6/2012

K63-DLS

Bào chế và sinh dược học 2

Viết

12,13

Sáng

08/6/2012

K63-DLS

Sử dụng thuốc trong điều trị

Viết

12,13

Chiều

11/6/2012

K63-DLS

LT Công nghệ sản xuất DP

Viết

12,13

Sáng

16/6/2012

K63-DLS

Kiểm nghiệm dược phẩm

Viết

12,13

Chiều

20/6/2012

K63-DLS

Dược dịch tễ

Viết

12,13

Sáng

23/6/2012

K63-DLS

Dược lâm sàng

Viết

12,13Thời gian thi

Khoá

Học phần thi

HT thi

Địa điểm thi

Sáng

02/6/2012

K63-QLKTD

Pháp chế dược

Viết

1,2

Chiều

05/6/2012

K63-QLKTD

Bào chế và sinh dược học 2

Viết

4,5

Sáng

08/6/2012

K63-QLKTD

Marketing dược

Viết

5,6

Chiều

11/6/2012

K63-QLKTD

LT Công nghệ SXDP

Viết

13,14

Sáng

13/6/2012

K63-QLKTD

Kinh tế doanh nghiệp dược

Viết

1,16

Sáng

16/6/2012

K63-QLKTD

Kiểm nghiệm dược phẩm

Viết

1,2

Chiều

20/6/2012

K63-QLKTD

Dược dịch tễ

Viết

1,2

Sáng

23/6/2012

K63-QLKTD

Dược lâm sàng

Viết

1,2

Sáng

04/6/2012

K64

Môi trường

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

08/6/2012

K64

Dược lý 1

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

12/6/2012

K64

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Sáng

15/6/2012

K64

LT Hoá dược 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

19/6/2012

K64

LT Dược liệu 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Sáng

22/6/2012

K64

Hóa sinh 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Sáng

05/6/2012

K65

Hóa hữu cơ 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

09/6/2012

K65

Giải phẫu sinh lý

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Sáng

13/6/2012

K65

Hoá lý dược

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

16/6/2012

K65

Ngoại ngữ 4

Viết

2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15

Sáng

21/6/2012

K65

Hoá phân tích 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

04/6/2012

K66

Vật lý đại cương 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Sáng

07/6/2012

K66

NLCB CN Mác - Lênin 1

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Sáng

11/6/2012

K66

Toán thống kê y dược 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

14/6/2012

K66

Ngoại ngữ 2

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Sáng

18/6/2012

K66

Hóa hữu cơ 1

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Chiều

22/6/2012

K66

Sinh học

Viết

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Ghi chú:

 * Giờ thi: Sáng bắt đầu từ 8h30; Chiều từ 14h00; Tối từ 17h30

Hà Nội, ngày tháng  năm 2012

Người lập kế hoạch

Phan Lê Bình Mai

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Vũ Xuân Giang

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thái Nguyễn Hùng Thu


31-05-2012

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL