Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 - Lần 2

Chi tiết xem trong file​ đính kèm.​

​​ Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Lần 2 - Đợt 1 (theo ngày).pdfLịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Lần 2 - Đợt 1 (theo ngày).pdf

​​ Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Lần 2 - Đợt 1 (theo khóa).pdfLịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Lần 2 - Đợt 1 (theo khóa).pdf


05-01-2017

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL