Lịch thi học kỳ I (2010 - 2011) - Lần 1 các khoá K62, K63, K64, K65, CT42, CT43, CT44, BH4, BH5, TH6

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI
Học kỳ I (2010 - 2011) - Lần 1
Các khoá K62, K63, K64, K65, CT42, CT43, CT44, BH4, BH5, TH6
Thời gian thi
Khoá
Học phần thi
HT thi
Giảng đường thi
Tối 30/11/2010
BH4
Bào chế 2
Viết
14
Tối 6/12/2010
BH4
Dược lâm sàng
Viết
14
Tối 13/12/2010
BH4
Kiểm nghiệm dược phẩm
Viết
14
Tối 17/12/2010
BH4
Ngoại ngữ chuyên ngành
Viết
14
Tối 24/12/2010
BH4
LT sản xuất thuốc
Viết
14
Tối 26/11/2010
BH5
Kinh tế dược
Viết
4
Tối 3/12/2010
BH5
Hoá dược 1
Viết
4
Tối 9/12/2010
BH5
Bệnh học cơ sở
Viết
4
Tối 13/12/2010
BH5
Dược xã hội học
Viết
4
Tối 20/12/2010
BH5
Dược lý 1
Viết
4
Tối 24/12/2010
BH5
Dược liệu 2
Viết
4
Chiều 01/12/2010
CT42
Bào chế 2
Viết
1,2
Chiều 9/12/2010
CT42
Dược lâm sàng
Viết
1,2
Chiều 16/12/2010
CT42
Kiểm nghiệm dược phẩm
Viết
1,2
Chiều 23/12/2010
CT42
LT sản xuất thuốc
Viết
1,2
Sáng 25/11/2010
CT43
Dược lý 1
Viết
1,2
Sáng 02/12/2010
CT43
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Viết
1,2
Chiều 6/12/2010
CT43
Hoá sinh 2
Viết
1,2
Chiều 11/12/2010
CT43
Hoá dược 1
Viết
1,2
Chiều 16/12/2010
CT43
Dược liệu
Viết
3,4
Sáng 21/12/2010
CT43
Dược xã hội học
Viết
1,2
Chiều 25/12/2010
CT43
Kinh tế dược
Viết
1,2
Chiều 26/11/2010
CT44
Ngoại ngữ 3
Viết
4,10
Chiều 01/12/2010
CT44
NL cơ bản CN Mác-Lênin 2
Viết
4,10
Sáng 8/12/2010
CT44
Hoá lý dược
Viết
4,10
Chiều 14/12/2010
CT44
Hoá phân tích 1
Viết
4,10
Sáng 21/12/2010
CT44
Giải phẫu sinh lý
Viết
4,10
Sáng 25/12/2010
CT44
Hoá hữu cơ 2
Viết
7,14
Chiều 27/11/2010
K62
Độc chất
Viết
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16
Chiều 4/12/2010
K62
Dược lý 2
Viết
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16
Sáng 9/12/2010
K62
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Viết
2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14
Chiều 15/12/2010
K62
Kinh tế dược
Viết
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16
Chiều 20/12/2010
K62
Dược học cổ truyền
Viết
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16
Sáng 24/12/2010
K62
Bào chế 1
Viết
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16
Chiều 27/11/2010
K62-CND
Độc chất
Viết
1,17
Chiều 4/12/2010
K62-CND
Dược lâm sàng
Viết
1,17
Sáng 9/12/2010
K62-CND
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Viết
1,17
Chiều 15/12/2010
K62-CND
Kinh tế dược
Viết
1,17
Chiều 20/12/2010
K62-CND
Đại cương về BC và SX
Viết
1,17
Sáng 24/12/2010
K62-CND
Dược xã hội học
Viết
1,17
Sáng 27/11/2010
K63
Dược liệu 1
Viết
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17
Sáng 6/12/2010
K63
Hoá dược 1
Viết
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17
Sáng 11/12/2010
K63
Vi sinh
Viết
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17
Sáng 16/12/2010
K63
Hoá sinh 1
Viết
1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17
Sáng 20/12/2010
K63
Ký sinh trùng
Viết
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17
Sáng 25/12/2010
K63
Bệnh học
Viết
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17
Sáng 4/12/2010
K64
Hoá phân tích 1
Viết
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17
Chiều 8/12/2010
K64
Ngoại ngữ 3
Viết
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17
Sáng 13/12/2010
K64
NL cơ bản CN Mác-Lênin 2
Viết
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17
Sáng 18/12/2010
K64
Hoá hữu cơ 1
Viết
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17
Chiều 24/12/2010
K64
Thực vật dược
Viết
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17
Chiều 11/12/2010
K65
Toán cao cấp
Viết
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Chiều 18/12/2010
K65
Hoá đại cương 1
Viết
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Chiều 22/12/2010
K65
Ngoại ngữ 1
Viết
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Chiều 25/12/2010
K65
Tin học
Viết
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Chiều 8/01/2011
K65
Vật lý đại cương 1
Viết
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Chiều 30/11/2010
TH6
Bào chế 1
Viết
14
Chiều 6/12/2010
TH6
Hoá dược - Dược lý 2
Viết
14
Chiều 10/12/2010
TH6
Ngoại ngữ 3
Viết
14
Sáng 15/12/2010
TH6
Tổ chức và quản lý y tế
Viết
13
Chiều 20/12/2010
TH6
Quản lý dược
Viết
14
Chiều 24/12/2010
TH6
Giáo dục pháp luật
Viết
14
Ghi chú:
* Giờ thi:Sáng bắt đầu từ 8h30; Chiều từ 14h00; Tối từ 17h30.
Người lập kế hoạch
Nguyễn Thị Hải Hà
Phó Trưởng phòng Đào tạo
Vũ Xuân Giang
Hà Nội, ngày 4  tháng 11  năm 2010
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký )
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL