Lịch thi các khóa K67, K68, K69, C1K48, C1K49, CĐ4, CĐ5, BH9 học kỳ 1 (NH 15-16) - Lần 1

Lịch thi các khóa K67, K68, K69, C1K48, C1K49, CĐ4, CĐ5, BH9 học kỳ 1 (NH 15-16) - Lần 1

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút

​​Lịch thi HKI 2015-2016 Lần1 Cho K67 K68 K69 C1K48 C1K49 CĐ4 CĐ5 BH9 (Theo khóa Theo ngày).pdfLịch thi HKI 2015-2016 Lần1 Cho K67 K68 K69 C1K48 C1K49 CĐ4 CĐ5 BH9 (Theo khóa Theo ngày).pdf


18-11-2015

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL