Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp đào tạo theo địa chỉ năm 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011
BIÊN BẢN
XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (ĐTT) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ NĂM 2011
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, căn cứ quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp đào tạo theo địa chỉ năm 2011 như sau:
Khu vực
Đối tượng
KV3
KV2
KV2-NT
KV1
Cộng
HSPT
Điểm trúng tuyển
11.0
10.5
10.0
9.5
Số người đạt ĐTT
52
10
2
64
UT2
Điểm trúng tuyển
10.0
9.5
9.0
8.5
Số người đạt ĐTT
20
25
1
46
UT1
Điểm trúng tuyển
9.0
8.5
8.0
7.5
Số người đạt ĐTT
9
4
136
149
Tổng số người đạt ĐTT
81
39
139
259
Ghi chú:
- Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.
CHỦ TỊCH HĐTS
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL