Điểm thi lần 2 Tốt nghiệp Mác - Lênin năm 2014

​Chi tiết xem tại file đính kèm

​​ Nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác-Lênin 2_Chính quy.pdfNguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2_Chính quy.pdf

​​ Nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác-Lênin 2_Liên thông.pdfNguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2_Liên thông.pdf

​​ Nguyên lý cơ bản của chủ  nghĩa Mác-Lênin 1_Chính quy.pdfNguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_Chính quy.pdf


20-06-2014

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL