Danh sách Cao đẳng khóa 2

STT
Mã SV
Họ tên
Giới
Ngày sinh
Tổ
Lớp
Ghi chú
1
1103002
Đào Thị Vân Anh
Nữ
21/11/1993
6
D3
2
1103003
Đinh Thị Anh
Nữ
22/02/1989
6
D2
3
1103004
Hồ Thị Kim Anh
Nữ
06/08/1992
4
D2
4
1103005
Lê Hồng Nhân Anh
Nữ
19/05/1993
2
D1
5
1103006
Vi Tuấn Anh
Nam
2
D1
CT 6A
6
1103007
Lê Hùng Cường
Nam
5
D2
CT 6A
7
1103008
Nguyễn Thị Lan Anh
Nữ
01/08/1992
4
D3
8
1103009
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nữ
20/09/1993
4
D3
9
1103010
Ma Văn Dũng
Nam
3
D2
CT 6A
10
1103011
Nguyễn Thị Vân Anh
Nữ
24/05/1993
1
D2
11
1103012
Nguyễn Thị Vân Anh
Nữ
19/10/1993
3
D2
12
1103013
Mùa Anh Dũng
Nam
4
D2
13
1103014
Phạm Thị Mai Anh
Nữ
29/10/1993
5
D2
14
1103015
Vũ Thị Mai Anh
Nữ
19/10/1993
2
D1
15
1103016
Đặng Hoàng ánh
Nam
22/08/1988
5
D1
16
1103017
Vì Thị Dúng
Nữ
3
D2
17
1103018
Đinh Văn Bảy
Nam
07/12/1992
4
D2
18
1103019
Nguyễn Thị Bé
Nữ
25/04/1993
1
D2
19
1103020
Hà Văn Ban
Nam
2
D1
20
1103021
Nguyễn Thị Như Bích
Nữ
12/08/1993
6
D3
21
1103022
Đỗ Thị Kim Chi
Nữ
10/10/1993
2
D2
22
1103023
Nguyễn Thuỳ Chi
Nữ
17/12/1993
2
D2
23
1103024
Tô Linh Chi
Nữ
22/12/1993
5
D2
24
1103025
Nguyễn Văn Chỉnh
Nam
3
D1
25
1103026
Đặng Thị Chính
Nữ
27/04/1993
6
D1
26
1103027
Nguyễn Ngọc Chung
Nam
10/07/1992
5
D3
27
1103028
Phạm Trần Chung
Nam
03/02/1990
2
D2
28
1103029
Lò Văn Chom
Nam
5
D1
29
1103030
Vàng Giá Chừ
Nam
6
D1
30
1103031
Nguyễn Thị Diêm
Nữ
01/10/1993
2
D1
31
1103032
Nguyễn Thị Dinh
Nữ
02/01/1991
4
D3
32
1103033
Trần Thị Dịu
Nữ
30/10/1993
6
D3
33
1103034
Nguyễn Thị Doan
Nữ
19/11/1993
3
D2
34
1103035
Đỗ Ngọc Doanh
Nam
04/06/1988
3
D3
35
1103036
Đỗ Thị Dung
Nữ
19/12/1992
6
D2
36
1103037
Trần Thị Dung
Nữ
20/07/1993
5
D3
37
1103038
Cao Kỳ Duyên
Nữ
04/02/1993
2
D3
38
1103039
Phạm Thị Duyên
Nữ
27/03/1993
3
D3
39
1103040
Phùng Thị Duyên
Nữ
02/05/1993
2
D1
40
1103041
Bùi Anh Dũng
Nam
04/09/1993
1
D2
41
1103042
Trần Văn Dũng
Nam
05/10/1992
4
D2
42
1103043
Đỗ Thị Anh Đào
Nữ
19/03/1993
2
D3
43
1103044
Đinh Thị Giang
Nữ
25/10/1993
1
D3
44
1103045
Lục Hà Giang
Nữ
11/03/1993
4
D2
45
1103046
Giành Thị Ganh
Nữ
3
D1
46
1103047
Thái Thị Giang
Nữ
16/09/1993
4
D1
47
1103048
Trần Thị Hồng Giang
Nữ
21/02/1992
4
D3
48
1103049
Trần Thị Hương Giang
Nữ
17/04/1991
3
D3
49
1103050
Đậu Thị Ngọc Hân
Nữ
16/12/1992
4
D1
50
1103051
Bùi Thị Thu Hà
Nữ
26/10/1993
3
D3
51
1103052
Vàng A Dê
Nam
1
D2
52
1103053
Đặng Thị Thu Hà
Nữ
12/03/1993
1
D1
53
1103054
Giàng A Dế
Nam
2
D2
54
1103055
Lê Thị Thu Hà
Nữ
09/12/1992
4
D2
55
1103056
Lưu Thị Vân Hà
Nữ
12/09/1993
3
D1
56
1103057
Ngô Thị Hà
Nữ
23/09/1993
4
D1
57
1103058
Đinh Thị Đoàn
Nữ
3
D3
58
1103059
Nguyễn Thị Mỹ Hà
Nữ
01/02/1992
4
D1
59
1103060
Phạm Thị Ngọc Hà
Nữ
01/02/1993
5
D3
60
1103061
Trần Thị Hà
Nữ
19/04/1992
6
D1
61
1103062
Trịnh Hoàng Hà
Nữ
30/07/1993
3
D2
62
1103063
Đoàn Thị Hải
Nữ
13/08/1992
2
D2
63
1103064
Tao Thị Điếng
Nữ
2
D2
CT 6A
64
1103065
Vũ Thị Thanh Hải
Nữ
08/09/1993
4
D2
65
1103066
Trần Thị Hảo
Nữ
04/10/1993
3
D1
66
1103067
Lô Thị Hằng
Nữ
1
D3
CT 6A
67
1103068
Lê Hồng Hạnh
Nữ
24/12/1993
2
D3
68
1103069
Ngô Thị Minh Hạnh
Nữ
07/09/1992
3
D3
69
1103070
Lê Thị Hằng
Nữ
03/10/1991
6
D3
70
1103071
Triệu Thị Hằng
Nữ
1
D2
71
1103072
Nguyễn Thị Thu Hằng
Nữ
14/04/1993
3
D1
72
1103073
Trần Thị Hằng
Nữ
19/08/1993
2
D3
73
1103076
Lê Thị Hiền
Nữ
08/01/1993
1
D2
74
1103079
Nguyễn Văn Hiển
Nam
11/10/1993
4
D1
75
1103080
Trần Trung Hiếu
Nam
05/09/1993
1
D1
76
1103083
Vũ Văn Hinh
Nam
03/01/1989
6
D1
77
1103084
Bùi Thị Hoa
Nữ
26/08/1993
4
D2
78
1103085
Đoàn Thị Hoa
Nữ
31/05/1993
2
D1
79
1103086
Nguyễn Thị Hoa
Nữ
15/06/1993
3
D1
80
1103087
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nữ
25/08/1993
2
D3
81
1103088
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nữ
07/05/1992
6
D2
82
1103090
Bùi Thị Hoan
Nữ
4
D3
83
1103093
Chu Thị Hoàn
Nữ
25/10/1993
5
D1
84
1103094
Nguyễn Thị Khánh Hòa
Nữ
04/08/1993
6
D1
85
1103095
Nguyễn Văn Hợp
Nam
13/09/1992
6
D2
86
1103096
Tô Thị Huế
Nữ
13/07/1992
4
D3
87
1103099
Trần Thị Huệ
Nữ
22/01/1993
4
D2
88
1103100
Phạm Thị Huyên
Nữ
03/02/1993
6
D3
89
1103101
Bùi Thu Huyền
Nữ
15/04/1993
5
D2
90
1103102
Hoàng Thị Thanh Huyền
Nữ
15/05/1991
3
D3
91
1103105
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nữ
16/10/1993
3
D1
92
1103106
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nữ
02/11/1992
5
D1
93
1103108
Phạm Thị Diệu Huyền
Nữ
27/03/1993
6
D2
94
1103109
Phòn Thị Hương
Nữ
4
D2
95
1103110
Trần Thị Thu Huyền
Nữ
04/10/1993
1
D3
96
1103111
Vương Thị Thanh Huyền
Nữ
13/10/1992
2
D2
97
1103112
Đỗ Thị Diễm Hương
Nữ
02/06/1993
4
D3
98
1103113
Đinh Thị Mai Hương
Nữ
6
D1
99
1103114
Hoàng Thị Xuân Hương
Nữ
19/11/1993
1
D2
100
1103115
Trần Thị Thu Hương
Nữ
07/02/1993
4
D3
101
1103116
Vũ Thiên Hương
Nữ
29/08/1993
5
D1
102
1103117
Lỗ Thị Thu Hường
Nữ
19/07/1993
3
D3
103
1103118
Nguyễn Thị Hưởng
Nữ
24/10/1993
1
D3
104
1103119
Trịnh Khắc Hùng
Nam
06/06/1986
6
D1
105
1103120
Lê Trường Khang
Nam
08/04/1992
5
D2
106
1103121
Phạm Thị Khuyên
Nữ
02/10/1992
6
D3
107
1103122
Nguyễn Thị Lan
Nữ
23/10/1993
1
D1
108
1103123
Lương Đại Lâm
Nam
06/01/1989
2
D3
109
1103124
Vũ Anh Lập
Nam
05/03/1992
1
D3
110
1103125
Lê Thị Lệ
Nữ
05/11/1993
4
D2
111
1103126
Vàng A Kỷ
Nam
5
D2
112
1103127
Nguyễn Thị Liên
Nữ
27/09/1992
2
D2
113
1103128
Nguyễn Thị Liên
Nữ
30/04/1993
6
D2
114
1103129
Nguyễn Thị Hồng Liên
Nữ
21/08/1992
4
D2
115
1103130
Tao Văn Lả
Nam
6
D2
116
1103131
Nguyễn Thị Khánh Linh
Nữ
11/03/1993
2
D1
117
1103132
Nguyễn Thị Phương Linh
Nữ
12/06/1993
4
D3
118
1103134
Phạm Khánh Linh
Nữ
27/09/1993
3
D1
119
1103135
Trần Thị Hoài Linh
Nữ
26/10/1992
3
D2
120
1103136
Trần Vũ Khánh Linh
Nữ
12/06/1993
5
D1
121
1103137
Bùi Thị Kim Loan
Nữ
25/08/1993
4
D3
122
1103138
Lê Thị Loan
Nữ
07/07/1993
6
D1
123
1103139
Nguyễn Thị Phương Loan
Nữ
22/02/1992
3
D2
124
1103140
Phạm Văn Long
Nam
16/06/1992
6
D3
125
1103141
Hờ A Lùng
Nam
1
D3
126
1103142
Nguyễn Thị Phúc Lộc
Nữ
03/07/1993
1
D2
127
1103143
Đinh Thị Hạnh Ly
Nữ
28/02/1993
2
D2
128
1103144
Phạm Thị Lý
Nữ
04/05/1992
5
D2
129
1103145
Trương Thị Thiên Lý
Nữ
16/06/1992
3
D2
130
1103146
Dương Thị Mai
Nữ
11/05/1993
3
D3
131
1103149
Ngô Thị Mai
Nữ
28/10/1993
3
D1
132
1103150
Đinh Thị Mận
Nữ
5
D3
133
1103151
Nguyễn Thị Mai
Nữ
15/07/1993
5
D2
134
1103155
Đặng Tiến Minh
Nam
10/09/1993
1
D2
135
1103156
Nguyễn Ngọc Minh
Nữ
05/09/1993
3
D2
136
1103157
Lầu Thị Mơ
Nữ
5
D1
137
1103159
Mào Văn Nhan
Nam
6
D3
CT 6A
138
1103160
Vi Thị Ngà
Nữ
6
D2
139
1103161
Đỗ Thị Thuý Nga
Nữ
07/09/1993
5
D1
140
1103162
Lê Phương Nga
Nữ
01/09/1993
6
D3
141
1103163
Nguyễn Thị Nga
Nữ
28/10/1993
2
D2
142
1103164
Nguyễn Thị Tố Nga
Nữ
21/09/1993
1
D2
143
1103165
Phùng Thị Thuý Nga
Nữ
28/05/1993
4
D2
144
1103166
Trần Thị Quỳnh Nga
Nữ
15/10/1993
3
D2
145
1103167
Mai Thị Ngân
Nữ
01/05/1993
6
D1
146
1103168
Phùng Thị Ngân
Nữ
05/05/1990
6
D2
147
1103169
Mạc Thị Kiều Nữ
Nữ
1
D1
CT 6A
148
1103170
Nguyễn Thị Ngoan
Nữ
26/05/1992
4
D1
149
1103171
Lê Bảo Ngọc
Nữ
01/02/1993
2
D1
150
1103172
Nguyễn Thị Ngọc
Nữ
23/02/1993
1
D1
151
1103173
Đỗ Thảo Nguyên
Nữ
13/04/1993
2
D2
152
1103174
Trương Thị Nguyên
Nữ
15/05/1993
1
D3
153
1103175
Nguyễn Thị Nguyệt
Nữ
23/09/1993
5
D2
154
1103177
Lê Thị Nhài
Nữ
18/07/1993
6
D1
155
1103178
Nguyễn Hữu Nhàn
Nam
23/07/1991
5
D1
156
1103179
Nguyễn Trọng Nhật
Nam
12/02/1992
3
D1
157
1103180
Hoàng Thị Hồng Nhung
Nữ
23/07/1993
6
D3
158
1103181
Lê Thị Nhung
Nữ
24/05/1993
1
D1
159
1103182
Ngô Thị Nhung
Nữ
25/04/1993
3
D3
160
1103189
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nữ
26/04/1993
6
D2
161
1103190
Phạm Thị Kiều Oanh
Nữ
29/10/1993
5
D3
162
1103192
Bùi Thị Bích Phương
Nữ
01/10/1993
6
D3
163
1103193
Dương Thị Thu Phương
Nữ
13/08/1993
6
D1
164
1103194
Đặng Mai Phương
Nữ
21/07/1993
1
D2
165
1103195
Đinh Thị Phương
Nữ
28/08/1992
2
D1
166
1103196
Lo Văn Phú
Nam
4
D1
CT 6A
167
1103197
Nguyễn Tiến Phương
Nam
18/12/1993
3
D2
168
1103198
Đào Hồng Quang
Nam
28/03/1993
3
D3
169
1103199
Lê Văn Quí
Nam
18/04/1992
3
D2
170
1103200
Đỗ Thị Quỳnh
Nữ
09/04/1993
1
D3
171
1103201
Hoàng Văn Quang
Nam
2
D3
172
1103202
Vi Thị Thúy Quỳnh
Nữ
2
D3
CT 6A
173
1103203
Phạm Thị Quỳnh
Nữ
21/06/1992
1
D3
174
1103204
Lò Thị Sọn
Nữ
4
D1
175
1103205
Hoàng Minh Sang
Nam
18/09/1993
2
D1
176
1103206
Nguyễn Thị Thanh Sâm
Nữ
28/12/1993
4
D1
177
1103207
Trần Thị Kim Son
Nữ
01/03/1993
5
D1
178
1103208
Hà Sơn
Nam
17/03/1991
6
D2
179
1103209
Thào A Só
Nam
3
D3
180
1103210
Đinh Thị Tâm
Nữ
06/04/1992
5
D2
181
1103211
Lương Thị Tâm
Nữ
05/02/1993
1
D2
182
1103212
Nguyễn Thị Tâm
Nữ
06/03/1993
5
D1
183
1103213
Nguyễn Thị Tâm
Nữ
20/09/1993
6
D3
184
1103215
Nguyễn Thị Thanh
Nữ
24/06/1992
5
D3
185
1103216
Trần Thị Thanh
Nữ
04/08/1993
4
D1
186
1103217
Trần Văn Thân
Nam
22/08/1992
1
D3
187
1103218
Lê Hoàng Thành
Nam
15/02/1993
4
D1
188
1103220
Đặng Thị Bích Thảo
Nữ
11/09/1993
5
D3
189
1103221
Đoàn Thị Thảo
Nữ
25/08/1993
1
D1
190
1103222
Lương Thị Thu Thảo
Nữ
06/09/1992
5
D1
191
1103223
Mai Thị Thảo
Nữ
19/01/1993
2
D3
192
1103224
Nguyễn Thị Thảo
Nữ
18/02/1993
2
D3
193
1103225
Nguyễn Thị Thảo
Nữ
01/03/1993
2
D1
194
1103227
Nguyễn Thị Bích Thảo
Nữ
07/03/1992
2
D2
195
1103230
Phạm Thị Hồng Thảo
Nữ
20/04/1993
5
D2
196
1103231
Tạ Thị Thảo
Nữ
31/05/1993
2
D1
197
1103232
Vũ Thu Thảo
Nữ
04/05/1993
4
D1
198
1103233
Lưu Quang Thắng
Nam
01/06/1993
2
D3
199
1103235
Đinh Thị Kim Thoa
Nữ
01/05/1991
2
D1
200
1103236
Đỗ Kim Thoa
Nữ
02/12/1993
5
D2
201
1103240
Đặng Thị Hoài Thu
Nữ
16/12/1993
3
D2
202
1103241
Nguyễn Thị Vân Thu
Nữ
14/09/1992
1
D1
203
1103242
Trần Thị Thanh Thu
Nữ
18/04/1993
4
D1
204
1103243
Đỗ Thị Thuỷ
Nữ
16/11/1992
5
D3
205
1103245
Kiều Thị Thu Thuỷ
Nữ
12/12/1993
5
D3
206
1103246
Nguyễn Thị Thuý
Nữ
05/02/1993
3
D1
207
1103247
Nguyễn Thị Thư
Nữ
18/09/1993
6
D1
208
1103248
Nguyễn Thị Thương
Nữ
08/02/1993
3
D3
209
1103249
Bùi Thị Thu Thùy
Nữ
11/05/1992
3
D1
210
1103250
Đinh Thị Thúy
Nữ
1
D3
211
1103251
Vũ Thị Thúy
Nữ
03/04/1993
1
D3
212
1103252
Nguyễn Thị Quý Thứ
Nữ
08/12/1993
5
D2
213
1103253
Đỗ Văn Thức
Nam
05/07/1993
2
D2
214
1103254
Trần Thị Kim Tiến
Nữ
22/07/1993
1
D2
215
1103261
Nguyễn Thị Trang
Nữ
16/10/1993
3
D3
216
1103262
Nguyễn Thị Trang
Nữ
01/04/1993
6
D3
217
1103264
Giàng A Tùng
Nam
6
D1
218
1103265
Nguyễn Thị Ngọc Trang
Nữ
23/12/1993
5
D1
219
1103266
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Nữ
02/01/1993
6
D1
220
1103267
Nguyễn Anh Tuấn
Nam
5
D3
221
1103268
Phan Thị Diễm Trang
Nữ
17/09/1993
6
D2
222
1103269
Nguyễn Sơn Tùng
Nam
1
D1
223
1103270
Phạm Thị Huyền Trang
Nữ
28/07/1993
5
D1
224
1103271
Phạm Thị Huyền Trang
Nữ
15/08/1992
1
D1
225
1103272
Phạm Thu Trang
Nữ
19/04/1993
3
D1
226
1103273
Vũ Thị Trang
Nữ
19/05/1993
2
D3
227
1103274
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nữ
01/06/1993
1
D1
228
1103275
Nguyễn Thị Trinh
Nữ
16/05/1993
6
D2
229
1103276
Nguyễn Thị Trinh
Nữ
06/03/1993
1
D3
230
1103277
Nguyễn Văn Trung
Nam
19/10/1988
5
D3
231
1103278
Ngô Anh Tuấn
Nam
24/10/1993
4
D3
232
1103279
Nguyễn Hà Tuyên
Nam
22/05/1990
3
D1
233
1103280
Vũ Thị Tuyến
Nữ
11/07/1991
5
D3
234
1103281
Nguyễn Thị ánh Tuyết
Nữ
25/05/1993
1
D1
235
1103282
Lường Văn Tuấn
Nam
4
D3
236
1103283
Lê Thị Uyên
Nữ
29/04/1992
2
D3
237
1103288
Trần Hoàng Việt
Nam
11/07/1993
1
D1
238
1103289
Trần Văn Vượng
Nam
20/10/1990
4
D3
239
1103290
Mai Văn Xanh
Nam
6
D3
240
1103293
Bùi Yến Yến
Nữ
18/12/1992
2
D2
241
1103294
Đinh Thị Hoàng Yến
Nữ
20/02/1993
1
D3
242
1103295
Hoàng Hải Yến
Nữ
08/01/1993
4
D2
243
1103296
Lê Thị Yến
Nữ
10/08/1988
5
D2
244
1103297
Nguyễn Thị Yến
Nữ
29/06/1993
5
D3


13-08-2012

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL