Danh sách cán bộ hướng dẫn và Nhóm trưởng các nhóm thực tế ngành 2 của cao đẳng khóa 4 học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng Đào tạo đã chỉ định Nhóm trưởng của từng nhóm sinh viên ở mỗi cơ sở thực tế. Sinh viên các lớp xem danh sách Nhóm trưởng và danh sách Cán bộ hướng dẫn thực tế dưới đây. Sinh viên liên lạc với Nhóm trưởng để biết nội dung thực tập thực tế cụ thể. Nhóm trưởng liên hệ với Cán bộ hướng dẫn thực tế để biết kế hoạch thực tế.

Chi tiết xem trong file đính kèm.
Danh sách Nhóm trưởng thực tế ngành CD4 HK2 năm học 2015-2016.pdfDanh sách Nhóm trưởng thực tế ngành CD4 HK2 năm học 2015-2016.pdf


19-04-2016

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL