Công văn số 518/DHN-ĐT, ngày 30 tháng 8 năm 2012

​Về việc giảng dạy chuyên đề tự chọn cho K63 và CĐ1.

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 518 /DHN-ĐT
V/v: Giảng dạy chuyên đề cho K63 và CĐ1
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8năm 2012

Kính gửi :Các Bộ môn
Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2012-2013, sinh viên đại học hệ chính quy năm thứ năm - khoá 63 các lớp đa khoa, định hướng công nghiệp dược, định hướng dược lâm sàng, định hướng quản lý và kinh tế dược sẽ học các chuyên đề tự chọn trong thời gian từ 19/11/2012 đến 15/12/2012; sinh viên cao đẳng năm thứ ba - CĐ1 sẽ học các chuyên đề tự chọn trong thời gian từ 19/11/2012 đến 01/12/2012.
Để chuẩn bị cho việc giảng dạy các chuyên đề này, Nhà trường đề nghịbộ môn biên soạn chương trình chi tiết các chuyên đề tự chọn giảng dạy cho sinh viên đại học hệ chính quy năm thứ năm, sinh viên cao đẳng năm thứ ba và đăng ký giảng dạy chuyên đề tự chọn cho học kỳ I năm học 2012-2013. Chuyên đề tự chọn trình độ Đại học được biên soạn 1-2 đơn vị học trình (ĐVHT), số tiết lý thuyết tính theo số ĐVHT là 15 tiết/ĐVHT. Chuyên đề tự chọn trình độ Cao đẳng được biên soạn 2-3 ĐVHT, tương ứng 1-2 tín chỉ (1 tín chỉ quy đổi ra 1,5 đơn vị học trình, làm tròn tự nhiên), số tiết lý thuyết tính theo số ĐVHT là 11 tiết/ĐVHT. Các biểu mẫu chương trình chi tiết chuyên đề, đăng ký giảng dạy chuyên đề được đăng tải trên website Nhà trường, mục Đào tạo đại học - Thông báo. Bản chính và bản điện tử chương trình chi tiết của chuyên đề xin gửi cho Phòng đào tạo trước ngày 28/9/2012 (Người nhận: DS. Nguyễn Thị Hải Hà, địa chỉ email: pdt.kh10@gmail.com).
Sau khi xét duyệt và cho sinh viên đăng ký, Nhà trường sẽ có kế hoạch giảng dạy cụ thể gửi các bộ môn.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Chuyen de tu chon 2012.rarChuyen de tu chon 2012.rar


31-08-2012

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL