Danh sách sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, 2015-2016

​Căn cứ KQHT học kỳ I, 2015-2016,

Hội đồng xét Học bổng, học phí, trợ cấp khó khăn đã họp và quyết định mức điểm học bổng KKHT cho các khóa, hệ như sau:
Đại học chính quy:
 K66: 3,86
 K67: 3,46
 K68: 3,41
 K69: 2,91
 K70: 3,48
Cao đẳng chính quy:
 K4: 3,14
 K5: 2,59
 K6: 2,50

Trong đợt cấp học bổng KKHT này, Nhà trường đã cấp học bổng cho 358 sinh viên với tổng mức học bổng là 1.586.250.000 đ.
Danh sách sinh viên nhận học bổng xin xem trong danh sách đính kèm sau:
Lưu ý: Các sinh viên có tên trong danh sách mang theo Thẻ SV đến phòng TCKT để nhận học bổng.


12-05-2016

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL