DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Nhân sự Phòng KHCN-HTPT được hình thành trên cơ sở Quyết định số 479/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội ký ngày 23/6/2022 về việc thành lập Phòng KHCN-HTPT trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý khoa học và Phòng Hợp tác phát triển; Thông báo số 339/TB-DHN ngày 01/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việc Phê duyệt Danh sách giảng viên và nhân sự thực hiện nhiệm vụ Trưởng/Phụ trách bộ phận chuyên môn thuộc Khoa, Phòng của Trường sau tổ chức, sắp xếp lại. Phòng KHCN-HTPT hiện nay có tổng số 8 viên chức/người lao động, danh sách như sau:

PGS.TS. Đỗ Quyên

Trưởng Phòng

Giảng viên Cao cấp

Email: doquyen@hup.edu.vn

ThS. Đinh Thị Hiền Vân

Phó Trưởng Phòng

Chuyên viên chính

Email: vandhienhup@hup.edu.vn

 

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Giảng viên Cao cấp

Email: haipham@hup.edu.vn 

ThS. Vũ Thùy Dương

Giảng viên

Email: duongvt@hup.edu.vn 

Nguyễn Thị Linh Hà

Biên dịch viên

Email: hantl@hup.edu.vn 

DS. Đặng Văn Quảng

Chuyên viên

Email: quangdv@hup.edu.vn 

Trần Thị Phương

Thư viện viên

Email: phuongtt@hup.edu.vn 

Nguyễn Thị Anh

Chuyên viên

Email: anhnt@hup.edu.vn 


09-12-2022

70 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL