CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng hoạt động nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng hoạt động hợp tác phát triển trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ về Khoa học Công nghệ

- Là đầu mối xây dựng chính sách, chiến lược Khoa học công nghệ, Sở hữu trí tuệ, và chuyển giao công nghệ phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường.

- Là đầu mối xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động Khoa học công nghệ, Sở hữu trí tuệ, và Chuyển giao công nghệ dài hạn, trung hạn, và hàng năm để thực hiện chính sách, chiến lược phát triển của Trường.

- Là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về hoạt động khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

- Là đầu mối tổ chức, quản lý, triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

- Là đầu mối giám sát trong triển khai hoạt động khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ và đề xuất hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả.

2.2. Nhiệm vụ về Hợp tác phát triển

- Là đầu mối xây dựng, thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nước, quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các mục tiêu Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn của Trường.

- Là đầu mối xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác và đối tác dài hạn, ngắn hạn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của Trường.

- Là đầu mối xây dựng các quy định, hướng dẫn, phổ biến thực hiện; kết nối với các khoa, phòng trong việc quản lý công tác phát triển hợp tác đối tác trong nước và quốc tế.

- Triển khai các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác trong nước, quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Bao gồm: Triển khai các chính sách thúc đẩy hợp tác đối tác trong nước và quốc tế về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học; Triển khai được các quy trình thúc đẩy hợp tác đối tác trong nước và quốc tế về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học.

- Triển khai hoạt động rà soát và rà soát tính hiệu quả của đối tác trong nước và quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

2.3. Nhiệm vụ khác

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao;

- Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.


08-12-2022

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL