ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC – CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC – CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC-CAO HỌC NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT

  1. PHÂN TÍCH DỤNG CỤ

Học phần này trang bị cho học viên kiến thức về cơ sở lý thuyết và các ứng dụng cơ bản của một số kỹ thuật phân tích dụng cụ phổ biến nhất trong ngành Dược, trong đó tập trung vào quang phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến (UV-VIS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

    2. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU

   3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA TRONG PHÂN TÍCH THUỐC

Học phần cung cấp cho người học về cơ sở lý thuyết và các ứng dụng cơ bản của kỹ thuật chuẩn độ môi trường khan, đo thế và von-ampe trong lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm thuốc.

   4. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ TRONG PHÂN TÍCH THUỐC

Học phần này trang bị cho học viên kiến thức về các phương pháp sắc ký (sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký lớp mỏng, sắc ký khí, sắc ký khối phổ) và kỹ năng sử dụng các thiết bị sắc ký tương ứng trong phân tích thuốc trong chế phẩm và dịch sinh học.

   5. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC TRONG PHÂN TÍCH THUỐC

Học phần này trang bị cho học viên chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc và độc chất cơ sở lý thuyết và các ứng dụng cơ bản của các kỹ thuật quang phổ (UV-VIS, AAS, AES và ICP) trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc.

   6. ĐIỆN DI VÀ ĐIỆN DI MAO QUẢN

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nguyên tắc của một số kỹ thuật điện di và ứng dụng của các kỹ thuật này trong phân tích dược và y sinh học. Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về nguyên lý của điện di mao quản, phân loại các kiểu điện di, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách bằng điện di mao quản, phân biệt các kiểu điện di mao quản và một số ứng dụng cơ bản trong ngành dược. Người học sẽ được làm quen thiết bị điện di mao quản hiện đại và bước đầu thực hiện được một số ứng dụng phân tích thuốc cơ bản bằng điện di mao quản. Học phần cũng hướng dẫn người học tham gia một chuyên đề nghiên cứu tổng quan về một số ứng dụng của điện di và điện di mao quản trong lĩnh vực phân tích và kiểm nghiệm thuốc.

7. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SỸ

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC – CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC- NCS NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT

    1. ỨNG DỤNG SẮC KÝ ÁI LỰC MIỄN DỊCH TRONG PHÂN TÍCH

Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức về nguyên tắc, một số biện pháp chế tạo cột sắc ký, kết nối với thiết bị phân tích và ứng dụng của sắc ký ái lực miễn dịch trong phân tích.

    2. HỌC PHẦN TỰ CHỌN : 6 TRONG 10 TÍN CHỈ


30-11-2022

121 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL