ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

  1. HÓA PHÂN TÍCH 1

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các cân bằng đồng thể và dị thể trong dung dịch đồng thời tính toán được pH, nồng độ các cấu tử trong các cân bằng này. Đồng thời rèn luyện kỹ năng trong thực hiện một số chuẩn độ thông dụng.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được vai trò của Hóa phân tích trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học kỹ thuật và đời sống xã hội.

- Giải thích được định nghĩa và viết được công thức tính của các loại nồng độ trong dung dịch.

- Vận dụng được các công thức và giải được các bài toán về cân bằng trong dung dịch.

- Thực hành được một số kỹ thuật chuẩn độ và giải thích được các điều kiện chuẩn độ, bố trí thí nghiệm chuẩn độ.

  1. HÓA PHÂN TÍCH 2

Học phần cung cấp cho người học nguyên tắc, đặc điểm, phạm vi ứng dụng của một số phương pháp xử lý mẫu và phương pháp phân tích dụng cụ. Đồng thời rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành các phân tích hóa lý cơ bản và sử dụng được một số thiết bị thông dụng.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được nguyên tắc của các kỹ thuật phân tích bằng quang phổ, điện hóa, sắc ký và xử lý mẫu.

- Phân tích được những ưu nhược điểm, ứng dụng chính của một số kỹ thuật xử lý mẫu và phân tích hóa lý thông dụng.

- Vận dụng và giải được các bài toán về hiệu suất chiết, phân tích mẫu bằng các kỹ thuật (quang phổ, điện hóa, sắc ký).

- Thao tác và tính toán được kết quả định lượng khi thực hiện các phương pháp phân tích bằng quang phổ, điện hóa và sắc ký

  1. KIỂM NGHIỆM 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng và kiểm nghiệm thuốc. Học phần cũng cung cấp kiến thức chuyên ngành về ứng dụng của một số phương pháp hóa học, hóa lý thường sử dụng trong kiểm nghiệm thuốc, các tiêu chí chính cần kiểm nghiệm của một số dạng bào chế. Học phần hướng dẫn người học rèn luyện kỹ năng thực hành kiểm nghiệm một số chỉ tiêu cho một số dạng chế phẩm theo các chuyên luận của Dược điển Việt Nam.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được nội dung cơ bản về chất lượng thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc, công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng và công tác kiểm nghiệm thuốc.

- Phân tích được ứng dụng của một số phương pháp hoá học, hoá lý thường dùng trong kiểm nghiệm thuốc,

- Giải thích các tiêu chí chính cần kiểm nghiệm của một số dạng chế phẩm.

- Thực hành kiểm nghiệm được một số chỉ tiêu của một số dạng chế phẩm.

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC ĐỊNH HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  1. KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng và kiểm nghiệm thuốc. Học phần cũng cung cấp kiến thức chuyên ngành về ứng dụng của một số phương pháp hóa học, hóa lý, sinh học thường sử dụng trong kiểm nghiệm thuốc, các tiêu chí chính cần kiểm nghiệm của một số dạng bào chế. Học phần hướng dẫn người học rèn luyện kỹ năng thực hành kiểm nghiệm một số chỉ tiêu cho một số dạng chế phẩm theo các chuyên luận của Dược điển Việt Nam.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được nội dung cơ bản về chất lượng thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc, công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng và công tác kiểm nghiệm thuốc.

- Phân tích được ứng dụng của một số phương pháp hoá học, hoá lý, vi sinh thường dùng trong kiểm nghiệm thuốc.

- Giải thích các tiêu chí chính cần kiểm nghiệm của một số dạng chế phẩm.

- Xây dựng được bản phác thảo tiêu chuẩn cho một số dạng chế phẩm.

   5. ĐIỆN DI VÀ ĐIỆN DI MAO QUẢN

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nguyên tắc của một số kỹ thuật điện di và ứng dụng của các kỹ thuật này trong phân tích dược và y sinh học. Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về nguyên lý của điện di mao quản, phân loại các kiểu điện di, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách bằng điện di mao quản, phân biệt các kiểu điện di mao quản và một số ứng dụng cơ bản trong ngành dược. Người học sẽ được làm quen thiết bị điện di mao quản hiện đại và bước đầu thực hiện được một số ứng dụng phân tích thuốc cơ bản bằng điện di mao quản.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được nguyên lý cơ bản và các quá trình diễn ra trong điện di.

- Trình bày được một số phương pháp điện di (điện di vùng, điện di biên động, điện di đẳng tốc) và kỹ thuật điện di hay được sử dụng (điện di trên giấy, trên bản mỏng, trên gel và điện di mao quản).

- Trình bày được một số ứng dụng của điện di trong ngành dược và y sinh học.

- Trình bày được nguyên lý và phân tích ứng dụng của kỹ thuật điện di mao quản.

- Vận dụng được kỹ thuật điện di mao quản trên vào một số trường hợp cụ thể.

   6. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về một số chỉ tiêu trong thẩm định phương pháp phân tích như: độ đặc hiệu, giới hạn phát hiện/giới hạn định lượng, khoảng xác định, khoảng tuyến tính, độ lặp lại/độ tái lặp và độ đúng theo hướng dẫn của ICH, AOAC và các bước xây dựng, thẩm định phương pháp phân tích bằng quang phổ UV-VIS và sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC cho một số phép thử như định lượng, thử độ đồng đều hàm lượng, thử độ hoà tan, định lượng hoặc thứ giới hạn tạp chất trong kiểm nghiệm nguyên liệu và các dạng chế phẩm thuốc.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được khái niệm, nguyên tắc thử, yêu cầu, cách xác định và đánh giá một số chỉ tiêu trong thẩm định phương pháp phân tích theo hướng dẫn của ICH, AOAC.

- Trình bày được nguyên tắc xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích bằng kĩ thuật quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS) và sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong kiểm nghiệm nguyên liệu và chế phẩm thuốc.

- Xây dựng được phương pháp thử và đề cương thẩm định phương pháp bằng kỹ thuật UV-VIS và HPLC cho một số chỉ tiêu trong tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu và chế phẩm thuốc.

- Xử lý số liệu trong xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích cho một số chỉ tiêu trong tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu và chế phẩm thuốc.

    7. ỨNG DỤNG SẮC KÝ TRONG PHÂN TÍCH THUỐC VÀ DỊCH SINH HỌC

Học phần cung cấp cho người học các ứng dụng của sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký lớp mỏng và sắc ký khí trong kiểm nghiệm Dược phẩm và đánh giá tương tương sinh học của thuốc. Đồng thời, cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản đánh giá điều kiện sắc ký phù hợp đối tượng phân tích và định lượng thuốc trong chế phẩm và dịch sinh học.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được các ứng dụng của sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký lớp mỏng và sắc ký khí trong phân tích thuốc dạng nguyên liệu, chế phẩm và dịch sinh học.

- Phân tích được điều kiện sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký lớp mỏng và sắc ký khí sử dụng trong phân tích thuốc và dịch sinh học.

- Trình bày được thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học bằng các phương pháp sắc ký và ứng dụng trong đánh giá tương đương sinh học của thuốc.

- Thực hiện được khảo sát, lựa chọn điều kiện phân tích và định lượng thuốc trong chế phẩm thuốc bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

 

 


30-11-2022

747 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL