Chương trình Thạc sĩ mới về hóa sinh học; sinh học phân tử và tế bào (master en Biochimie et biologie cellulaire et moléculaire/master in biochemistry and molecular and cell biology ) tại Cụm đại học Wallonie - Bruxelles.

​​ BrochureBMIE2009.pdfBrochureBMIE2009.pdf

​​ BBMCProgramFREN.pdfBBMCProgramFREN.pdf

​​ PosterMasterBBMC.pdfPosterMasterBBMC.pdf


31-05-2012

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL