Thông báo mời lập "tiền dự án" (pré-projet) trong việc xây dựng một chương trình đào tạo hỗn hợp theo hướng "kết hợp từ xa và tại chỗ"

Văn phòng AUF kính gửi thầy, cô thông báo mời lập "tiền dự án" (pré-projet) cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương : Hỗ trợ các thành viên của AUF trong việc xây dựng một chương trình đào tạo hỗn hợp theo hướng "kết hợp từ xa và tại chỗ" theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng (démarche-qualité). Thông báo mời lập dự án này nhằm hỗ trợ các trường thành viên có nhu cầu triển khai các dự án nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong các chương trình đào tạo truyền thống (tại chỗ). 
AUF mong muốn thông qua việc hỗ trợ thực hiện chương trình đạo tạo hỗn hơp sẽ tăng cường năng lực đào tạo cho các trường thành viên của AUF về mặt « Công nghệ thông tin và truyền thông giáo dục ». Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng cần nhấn mạnh là các trường nên ứng dụng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng để phát triển các hoạt động trong khuôn khổ chương trình đào tạo hỗn hợp.
Trong trường hợp hồ sơ tiền dự án được thông qua, chủ dự án cần hoàn thiện mẫu đơn đề nghị hỗ trợ Dự án. Toàn bộ hồ sơ chi tiết sẽ được trình cho Hội đồng thẩm định khoa học (CRE) để xem xét và đánh giá.
Thời hạn nộp hồ sơ:Ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Thông tin chi tiết trên trang web:


13-06-2018

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL