Các chương trình học bổng tài trợ của VEF năm 2014 VÀ 2015

VEF là một cơ quan độc lập thuộc Chính phủ Hoa Kỳ với sứ mệnh xây dựng mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục.

​​

Các ngành học VEF hỗ trợ bao gồm khoa học (tự nhiên, vật chất và môi trường), công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin), kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm y tế công cộng và khoa học sức khỏe).

VEF xin trân trọng thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ và quy trình tuyển chọn của 3 chương trình học bổng/tài trợ cho các năm 2014 và 2015:

1. Chương trình Học bổng VEF năm 2015 : Cấp 40 suất học bổng toàn phần, chương trình thạc sỹ/tiến sỹ, cho công dân Việt Nam sang học tập tại Hoa Kỳ, thông qua hình thức chia sẻ tài chính giữa VEF với các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ.

Hồ sơ xin Học bổng sẽ được mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.govtừ 10 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2013 đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 2014 (theo giờ Việt Nam).

Xin xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362

Liên hệ: vef2015@vef.gov

2. Chương trình Học giả năm 2015: Cấp 3 suất tài trợ cho công dân Việt Nam sang Hoa Kỳ tiến hành chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ, trong thời gian từ 5 tháng đến 1 năm.

Hồ sơ xin tài trợ sẽ được mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.govtừ 10 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 2014 đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 2014 (theo giờ Việt Nam).

Xin xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=7&cid=368

Liên hệ: vs@vef.gov

3. Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, Năm học 2014-2015: Cấp ít nhất 1 suất tài trợ cho các Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học Việt Nam, trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến từ Hoa Kỳ, trong thời gian từ 1 đến 2 học kỳ.

Hồ sơ xin tài trợ hiện đang mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.govtừ ngày 1 tháng 10 năm 2013 đến ngày 28 tháng 2 năm 2014 (theo giờ Hoa Kỳ).

Xin xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=8&cid=366

Liên hệ: usfs@vef.gov

Để biết thêm thông tin về VEF và các chương trình, hoạt động của Quỹ, xin truy cập trang web:www.vef.gov​


11-12-2013

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL