Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Vi sinh - Sinh học

 

TS. Nguyễn Quỳnh Lê

Giảng viên

Phụ trách bộ môn

Email: lenq@hup.edu.vn

TS. Trần Trịnh Công

Giảng viên chính

Email: congtt@hup.edu.vn

ThS. Nguyễn Liên Hương

Giảng viên

Email: huongnl@hup.edu.vn

ThS. Tạ Thu Lan

Giảng viên

Trợ lý giáo vụ Khoa (Bộ môn Vi sinh - Sinh học)

Email: lantt@hup.edu.vn

ThS. Nguyễn Phi Toàn

Giảng viên hợp đồng

Email: toannp@hup.edu.vn

   
1.jpg

DS. Bùi Thị Bích Thủy

KTV chính Dược

Email: thuybtb@hup.edu.vn

DS. Nguyễn Thị Toán

KTV chính Dược

Email: toannt@hup.edu.vn

 
Lí lịch khoa học của các GV:
Xem tại file đính kèm

Tệp đính kèm:

LLKH-Nguyễn Quỳnh Lê.pdf
LLKH-Trần Trịnh Công.pdf
LLKH-Nguyễn Liên Hương.pdf
LLKH-Tạ Thu Lan.docx


30-09-2019

317 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL