Hóa lý Dược - Hệ bằng hai - 2018

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Tên môn học: Hoá lý Dược (Physical Chemistry of Pharmacy)

Tên học phần: Hoá lý Dược (Physical Chemistry of Pharmacy)

Bộ môn giảng dạy chính: Vật lý- Hoá lý

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV hệ bằng 2

Số tín chỉ: 3 (tương đương 4 ĐVHT)

Tổng số tiết (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

44

30

14

0

0

 

1. Mục tiêu môn học/học phần:

-Trình bày được khái niệm, đặc điểm và tính chất của các trạng thái, các quá trình và các thông số hoá lý cơ bản ứng dụng trong dược.

-Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến các trạng thái, các quá trình và các đại lượng hoá lý cơ bản.

-Trình bày được cơ sở lý thuyết và phương pháp xác định các thông số hóa lý cơ bản.

-Trình bày được các ứng dụng của hoá lý trong ngành dược.

-Bố trí được thí nghiệm và xác định được một số đại lượng hoá lý cơ bản

2. Học phần tiên quyết:

-Hoá đại cươngVật lý đại cươngToán xác suất thống kêHoá phân tích 1

3. Mô tả môn học/học phần:

Môn học Hóa lý Dược cung cấp các kiến thức cơ bản và những nguyên tắc hóa lý ứng dụng trong thực hành và nghiên cứu Dược. Phần lý thuyết đề cập đến các hiện tượng, các khái niệm và các qui luật cơ bản của Hóa lý ứng dụng trong Dược. Phần lý thuyết cũng sẽ đề cập đến tính chất, diễn biến của một số quá trình hóa lý và đặc điểm cấu tạo của một số hệ phân tán. Phần thực hành sinh viên sẽ làm thí nghiệm xác định một số đại lượng hóa lý cơ bản và khảo sát một số đặc điểm, tính chất của hệ.

4. Cách lượng giá học phần:

- Phần lý thuyết:

Kiểm tra thường xuyên: 3 bài (1 bài =15 phút). Thi viết.

Kiểm tra chuyên cần: tính theo điểm kiểm tra thường xuyên.

Kiểm tra cuối học phần: 1 bài. Thi tự luận (90 phút, không sử dụng tài liệu).

-Phần thực hành: Đánh giá 3 bài thực hành (báo cáo, chuẩn bị bài, ý thức kỷ luật, kỹ năng thực hành).

5. Cách tính điểm:

- Điểm thường xuyên + chuyên cần: 10%

- Điểm thực hành: 20%.

- Điểm thi cuối HP: 70%.

 

Hà Nội, 2018


05-12-2018

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL