Mô tả tóm tắt học phần Phương pháp Phổ trong các định cấu trúc các hợp chất hữu cơ-Hệ cử nhân Hóa Dược

Năm học 2021-2022 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024
Môn học giúp người học có kiến thức cơ bản về các phương pháp phổ. Từ đó giúp người học có thể vận dụng trong việc xác định cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ được tổng hợp hoặc được chiết tách từ trong tự nhiên.  Môn học giúp người học có kiến thức cơ bản về các phương pháp phổ. Từ đó giúp người học có thể vận dụng trong việc xác định cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ được tổng hợp hoặc được chiết tách từ trong tự nhiên.  Môn học giúp người học có kiến thức cơ bản về các phương pháp phổ. Từ đó giúp người học có thể vận dụng trong việc xác định cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ được tổng hợp hoặc được chiết tách từ trong tự nhiên. 


29-05-2024

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL