Mô tả tóm tắt học phần Hóa Hữu Cơ 1-Hệ Công Nghệ Sinh Học

Năm học 2021-2022 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024
Hóa hữu cơ 1 gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ 1 giúp người học có kiến thức cơ bản về các hiệu ứng điện tử trong hoá hữu cơ, các loại đồng phân của hợp chất hữu cơ, các phản ứng hữu cơ, phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ, đồng thời cung cấp những kiến thức về cấu trúc, danh pháp, tính chất, phương pháp điều chế, ứng dụng...của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng (hydrocarbon, dẫn chất halogen và các hợp chất cơ kim, dẫn chất sulffon hoá và nitro hoá của hydrocarbon thơm, alcol, phenol, ether oxyd, aldehyd, ceton, quinon, acid carboxylic và các dẫn chất). Phần thực hành Hóa hữu cơ 1 cung cấp cho người học một số kỹ năng tiến hành thực nghiệm định tính một số hoá chức hữu cơ cơ bản.  Hóa hữu cơ 1 gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ 1 giúp người học có kiến thức cơ bản về các hiệu ứng điện tử trong hoá hữu cơ, các loại đồng phân của hợp chất hữu cơ, các phản ứng hữu cơ, phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ, đồng thời cung cấp những kiến thức về cấu trúc, danh pháp, tính chất, phương pháp điều chế, ứng dụng...của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng (hydrocarbon, dẫn chất halogen và các hợp chất cơ kim, dẫn chất sulffon hoá và nitro hoá của hydrocarbon thơm, alcol, phenol, ether oxyd, aldehyd, ceton, quinon, acid carboxylic và các dẫn chất). Phần thực hành Hóa hữu cơ 1 cung cấp cho người học một số kỹ năng tiến hành thực nghiệm định tính một số hoá chức hữu cơ cơ bản.  Môn học Hóa hữu cơ cung cấp kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng giúp cho sinh viên
học tập tốt các môn học thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành như Hóa dược,
Hóa sinh, Dược lý, Bào chế, Kĩ thuật Hoá dược và chiết xuất, Dược liệu,….
- Học phần Hóa hữu cơ 1 là học phần bắt buộc giảng dạy cho sinh viên ngành dược
học, gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về đại cương hoá hữu cơ, tính chất hóa học, phương pháp điều chế, danh pháp, cơ chế phản ứng của một số hợp chất hữu cơ cơ bản (hydrocarbon, dẫn chất halogen và hợp chất cơ kim, alcol, phenol, ether oxyd, aldehyd, ceton, quinon, acid carboxylic và dẫn chất), đồng thời rèn luyện một số kỹ năng về thiết kế, tổ chức, tiến hành và viết báo cáo thực nghiệm khoa học cơ bản từ đó đề xuất được một số giải pháp cho vấn đề liên quan tới hoá hữu cơ trong ngành Dược.


29-05-2024

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL