ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên môn học: Hóa hữu cơ (Organic chemistry)

Tên học phần: Hóa hữu cơ (Organic chemistry)

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa hữu cơ

Bộ môn phối hợp: Không

 Đối tượng giảng dạy: Sinh viên hệ Cao đẳng

Số tín chỉ: 03 (tương đương 04 ĐVHT)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

45

33

12

0

  • Mục tiêu môn học/ học phần:

- Gọi được tên các hợp chất hữu cơ thuộc các hoá chức trong học phần.

- Trình bày được các loại đồng phân của hợp chất hữu cơ.

- Vận dụng được các hiệu ứng điện tử và hiệu ứng lập thể để giải thích được tính acid-base, khả năng phản ứng, chiếu hướng phản ứng và cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ.

- Trình bày được các phương pháp điều chế chính của các hoá chức hữu cơ học trong học phần.

- Trình bày được các hoá tính và các phản ứng định tính chính của các hoá chức hữu cơ học trong học phần.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa hữu cơ.

- Trình bày và làm được các phản ứng định tính chính của các hóa chức hữu cơ cơ bản.

  • Học phần tiên quyết:

Hoá đại cương vô cơ.

  • Mô tả môn học/ học phần:

Hóa hữu cơ gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, tính chất,.. của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng như alcol, thiol, aldehyd-ceton, acid carboxylic, amin, dị vòng,... Phần thực hành Hóa hữu cơ cung cấp cho sinh viên một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa hữu cơ, bao gồm: kỹ năng xác định một số hằng số vật lý cơ bản của hợp chất hữu cơ cơ bản, kỹ năng tiến hành thực nghiệm định tính một số hoá chức hữu cơ cơ bản.

  • Phương thức lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường xuyên 2 bài không báo trước để kết hợp đánh giá chuyên cần.

- Đánh giá bài thực hành theo tiêu chí:

+ Kiến thức (chuẩn bị lý thuyết): 20%

+ Kỹ năng: 60%

+ Tác phong, thái độ: 20%

+ Bài thực hành lấy điểm bài “Nhận biết các hóa chức hữu cơ cơ bản”

Với các bài thực tập khác, Bộ môn Hóa hữu cơ chỉ đánh giá sinh viên có làm bài đạt thực tập hay không, không lấy điểm. Sinh viên có 01 bài thực tập không đạt thì toàn bộ điểm thực tập của học phần đó tối đa là 3,9 (ba phảy chín điểm).

- Thi hết học phần: theo hình thức Tự luận.

  • Cách tính điểm:

- Điểm kiểm tra định kỳ: 20%

- Điểm thực tập: 20%

- Điểm thi kết thúc học phần: 60%.

  • Tài liệu học tập: 

- Bộ Y tế (2017), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 1.

- Bộ Y tế (2015), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 2.

- Bộ môn Hóa hữu cơ (2016), Thực tập Hóa hữu cơ, Trường ĐH Dược.

- Bộ Y tế (2012), Câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ, NXB Y học.

  • ​Tài liệu tham khảo chính:

- Thái Doãn Tĩnh (2001), Cơ sở Hóa học hữu cơ, NXB Khoa học và kỹ thuật, tập 1,2,3.

- Nguyễn Hữu Đĩnh (2003), Hóa học hữu cơ, NXB Giáo dục, tập 1,2.

- Carey, F. (2011), Organic chemistry, 8th edition, The McGraw-Hill companies.

- McMurry, Jhon (2016), Organic chemistry, 9th edition, Brook/Cole a division of Thompson learning Inc.

- Bettleheim&Landersberg (2010), Laboratory experiments for general, organic and biochemistry.

- Vogel’s Textbook of practical organic chemistry (1989), 5th edition, Longman scientific and technica.​


27-11-2017

108 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL