ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ 2 ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ - TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

Tên môn học: Hoá hữu cơ (Organic chemistry)

Tên học phần: Hoá hữu cơ 2 (Organic chemistry 2)

Bộ môn giảng dạy chính:Hóa hữu cơ

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ liên thông từ trung cấp

Số tín chỉ: 02 (tương đương 03 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

33

25

8

0

0

  • Mục tiêu môn học/ học phần:

- Gọi được tên các hợp chất hữu cơ thuộc các hoá chức trong học phần.

- Trình bày được các loại đồng phân của hợp chất hữu cơ.

- Vận dụng được các hiệu ứng điện tử và hiệu ứng lập thể để giải thích được tính acid-base, khả năng phản ứng, chiều hướng phản ứng và cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ.

- Trình bày được các phương pháp điều chế chính của các hoá chức hữu cơ học trong học phần.

- Trình bày được các hoá tính và các phản ứng định tính chính của các hoá chức hữu cơ học trong học phần.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa hữu cơ.

- Trình bày được nguyên tắc và thực hiện được các phản ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ cơ bản và tổng hợp chất thuốc điển hình.

  • Học phần tiên quyết:

Hoá đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ 1

  • Mô tả môn học/ học phần:

Hóa hữu cơ gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, tính chất,.. của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng như alcol, thiol, aldehyd-ceton, acid carboxylic, amin, dị vòng,... Phần thực hành Hóa hữu cơ cung cấp cho sinh viên một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa hữu cơ, bao gồm: kỹ năng xác định một số hằng số vật lý cơ bản của hợp chất hữu cơ cơ bản, kỹ năng tiến hành thực nghiệm định tính một số hoá chức hữu cơ cơ bản, kỹ năng tổng hợp hữu cơ và tổng hợp chất thuốc điển hình.

  • Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường xuyên 2 bài để kết hợp đánh giá chuyên cần.

- Đánh giá 1/4 bài thực hành theo tiêu chí:

+ Kiến thức (chuẩn bị lý thuyết) : 20 %

+ Kỹ năng : 60 %

+ Tác phong, thái độ : 20%

Bài thực hành lấy điểm

+ Bài “Tổng hợp 1 thuốc điển hình-Aspirin”

Với các bài thực tập khác, Bộ môn Hoá hữu cơ chỉ đánh giá sinh viên có làm đạt bài thực tập hay không, không lấy điểm. Sinh viên có 1 bài thực tập không đạt thì toàn bộ điểm thực tập của học phần đó là điểm 3,9 (ba phẩy chín điểm).

- Thi hết học phần theo tự luận.

  • Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên: 20%

- Thực tập: 20%

- Thi hết học phần: 60%

  • Tài liệu học tập: 

- Bộ Y tế (2017), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 1.

- Bộ Y tế (2015), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 2.

- Bộ môn Hóa hữu cơ (2016), Thực tập Hóa hữu cơ, Trường ĐH Dược.

- Bộ Y tế (2012), Câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ, NXB Y học.

  • ​Tài liệu tham khảo chính:

- Thái Doãn Tĩnh (2001), Cơ sở Hóa học hữu cơ, NXB Khoa học và kỹ thuật, tập 1,2,3.

- Nguyễn Hữu Đĩnh (2003), Hóa học hữu cơ, NXB Giáo dục, tập 1,2.

- Carey, F. (2011), Organic chemistry, 6th edition, The McGraw-Hill companies.

- McMurry, Jhon (2016), Organic chemistry, 9th edition, Brook/Cole a division of Thompson learning Inc.

- Bettleheim&Landersberg (2010), Laboratory experiments for general, organic and biochemistry.

- Vogel’s Textbook of practical organic chemistry (1989), 5th edition, Longman scientific and technica.​


27-11-2017

324 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL