Thông báo điểm thi và thang điểm học phần Hóa dược 1 - các hệ K70 và BH11

THONG BAO diem thi-1.jpg

Thang diem HD1-AK70-CQ-1.jpg
Thang diem HD1-BH11-Chi tiet và Niêm yết-1.jpg


28-12-2017

90 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL