Liên quan định lượng giữa cấu trúc và tác dụng sinh học - Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC
LIÊN QUAN ĐỊNH LƯỢNG GIỮA CẤU TRÚC 
VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC
(Quantitative Structure-Activity Relationships)
1.Mã số học phần: TSHD21
2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa dược.
4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về vai trò của các thông số hoá lý dùng trong các phương trình liên quan cấu trúc tác dụng. Học viên ứng dụng được các phương trình đó để đánh giá liên quan cấu trúc tác dụng của một số nhóm thuốc và thiết kế các dẫn chất mới.
5. Mục tiêu học phần: 
Nêu, phân tích được vai trò của các thông số hóa lý dùng trong các phương trình liên quan cấu trúc tác dụng.
Ứng dụng được các phương trình liên quan cấu trúc tác dụng để đánh giá liên quan cấu trúc tác dụng của một số nhóm thuốc.
Ứng dụng được các phương trình liên quan cấu trúc tác dụng để thiết kế dẫn chất mới.
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Điều kiện phục vụ thực hành: Không có
- Trang thiết bị:
- Nguyên liệu, hóa chất:
- Động vật thí nghiệm:
8. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tiểu luận, bài tập vận dụng hoặc seminar).
- Hình thức thi hết học phần: Làm báo cáo chuyên đề theo chủ đề giao của giảng viên.
- Cách tính điểm học phần:
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 40%.
+ Điểm thi hết học phần: 60%.
9. Cách thức tổ chức giảng dạy:
- Số giờ giảng viên lên lớp: 16 giờ.
- Số giờ nghiên cứu sinh tự học: 14 giờ.
10. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. J.N.Delgaro, WA.Remers (1998), Wilson and Gisvold's texbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry, 10th edition.
3. Braunwald et al (2001), Harison's Principles of Internal Medicine 15th edition, The international edition, New York.
4. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
5. Goodman & Gilman's(1996), The pharmacological Basis of therapeutics, 9th edition, The McGraw -hill companies, New York.
6. H. Gerhard Vogel (Editor) Drug Discovery and Evaluation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.
7. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.


28-11-2017

142 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL