Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học - Thạc sỹ, chuyên khoa II

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, CHUYÊN KHOA II

LIÊN QUAN CẤU TRÚC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC
(Structure - Activity Relationships)
1.Mã số học phần: CS101
2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa Dược
4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về các loại liên quan cấu trúc – tác dụng và phạm vi áp dụng; vai trò của tính acid – base, của các nhóm chức hữu cơ chính và của các loại đồng phân đối với tác dụng của thuốc; mối liên quan cấu trúc – tác dụng của một số nhóm thuốc điển hình.
5. Mục tiêu học phần: 
Trình bày được các loại liên quan cấu trúc – tác dụng và phạm vi áp dụng.
Trình bày được vai trò của tính acid – base, của các nhóm chức hữu cơ chính và của các loại đồng phân đối với tác dụng của thuốc. 
Trình bày được liên quan cấu trúc – tác dụng và thiết kế cấu trúc thuốc.
Trình bày được liên quan cấu trúc – tác dụng của một số nhóm thuốc điển hình. 
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Điều kiện phục vụ thực hành: Không có
- Trang thiết bị:
- Nguyên liệu, hóa chất:
- Động vật thí nghiệm:
8. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tự luận, tiểu luận)
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận – 90 phút.
- Cách tính điểm học phần 
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 20%
+ Điểm thi hết học phần: 80%
9. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. J.N.Delgaro, WA.Remers (1998), Wilson and Gisvold's texbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry, 10th edition.
3. Braunwald et al (2001), Harison's Principles of Internal Medicine 15th edition, The international edition, New York.
4. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
5. Goodman & Gilman's(1996), The pharmacological Basis of therapeutics, 9th edition, The McGraw -hill companies, New York.
6. H. Gerhard Vogel (Editor) Drug Discovery and Evaluation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.
7. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.


28-11-2017

103 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL