Các phương pháp thiết kế cấu trúc - Chuyên khoa II, Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN KHOA II, TIẾN SĨ

CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CẤU TRÚC 
(Methods for Structural Design)
1.Mã số học phần: TSHD11
2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa dược.
4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về 9 phương pháp chung trong thiết kế cấu trúc. Vận dụng được các nguyên tắc và phương pháp thiết kế để thiết kế các chất ức chế enzym, các chất ức chế thụ thể.
5. Mục tiêu học phần: 
Nêu và vận dụng được 9 phương pháp chung trong thiết kế cấu trúc.
Nêu và vận dụng được các nguyên tắc và phương pháp trong thiết kế cấu trúc các chất ức chế enzym.
Nêu và vận dụng được các nguyên tắc và phương pháp trong thiết kế cấu trúc các chất ức chế thụ thể.
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tiểu luận, bài tập vận dụng hoặc seminar).
- Hình thức thi hết học phần: Làm báo cáo chuyên đề theo chủ đề giao của giảng viên.
- Cách tính điểm học phần:
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 20%.
+ Điểm thi hết học phần: 80%.
8. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. J.N.Delgaro, WA.Remers (1998), Wilson and Gisvold's texbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry, 10th edition.
3. Braunwald et al (2001), Harison's Principles of Internal Medicine 15th edition, The international edition, New York.
4. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
5. Goodman & Gilman's(1996), The pharmacological Basis of therapeutics, 9th edition, The McGraw -hill companies, New York.
6. H. Gerhard Vogel (Editor) Drug Discovery and Evaluation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.
7. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.


28-11-2017

70 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL