Đề cương tóm tắt học phần, chương trình sau đại học - LS105

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                              Nghiên cứu dược lý trong phát triển thuốc

(Pharmacological research in the process of new drug development)

Tên học phần:                               Nghiên cứu dược lý trong phát triển thuốc

(Pharmacological research in the process of new drug development)

Mã học phần:                               LS105

Khoa phụ trách:                           Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:              Dược lý                  

Bộ môn phối hợp:                        Không

Đào tạo trình độ:                          Thạc sĩ

Ngành học:                                  Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                             Bắt buộc

Số tín chỉ:                                    02  

Tổng số tiết học:

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

8

22

0

0

Các học phần tiên quyết:               Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò của nghiên cứu dược lý trong chu trình nghiên cứu phát thuốc mới. Học viên được hướng dẫn cách tiếp cận hệ thống trong thiết kế thử nghiệm tiền lâm sàng, bao gồm nghiên cứu dược động học, đánh giá tác dụng dược lý và độc tính của các chất/hợp chất/dược liệu/dạng bào chế mới. Đồng thời, người học cũng được tìm hiểu cách thức triển khai nghiên cứu dược lý từ cấp độ in vitro, ex vivo, in vivo đến việc áp dụng các kết quả nghiên cứu đó trong các giai đoạn của quá trình phát triển thuốc mới.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Tổng hợp được tài liệu đối với các nghiên cứu trong lĩnh vực dược lý đánh giá tác dụng của thuốc.

- Phân tích được đề cương nghiên cứu đánh giá tác dụng dược lý và độc tính của một mẫu nghiên cứu.

- Có kỹ năng tổng hợp y văn, phiên giải các kết quả nghiên cứu dược lý trong nghiên cứu phát triển thuốc

- Xây dựng được động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức và thái độ nghiêm túc, trung thực, có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp.

  1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

Chuyên cần

Những buổi học được giảng viên tổ chức điểm danh/kiểm diện: học viên tham gia đủ số buổi học theo qui định mới đủ điều kiện tham gia thi hết học phần

 

CLO3.2

Thi hết học phần

Hình thức: Tiểu luận kết thúc học phần

Dùng thang điểm 10

100

CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

  1. TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Bộ môn Dược lý, Bài giảng “Nghiên cứu dược lý trong phát triển thuốc” do giảng viên Bộ môn Dược lý biên soạn.

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

- Jann Hau and Gerald L. Van Hoosier Jr. (2003), Handbook of Laboratory Animal Science second Edition, CRC Press.

- Gad, Shayne C. (2002), “Drug safety evaluation”, John Wiley and Sons, Inc.

           - Kenakin T.P. (2009), A pharmacology primer: theory, applications, and methods 3rd ed, Elsevier Academic Press.

           - Salmon D.M. (2014), Practical Pharmacology for the Pharmaceutical Sciences, Wiley.

                     - Vogel H. G. (2008), Drug Discovery and Evaluation Pharmacological Assays 3rd ed, Springer.


06-12-2022

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL