Đề cương tóm tắt học phần, chương trình sau đại học CS207

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

  1. THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học:                    Mô hình dược lý thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc

(Pharmacological assays for drug evaluation)  

Tên học phần:                    Mô hình dược lý thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc

(Pharmacological assays for drug evaluation)

Mã học phần:                     CS207

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lý                  

Bộ môn phối hợp:              Không

Đào tạo trình độ:                Thạc sĩ

Ngành học:                       Dược lý- Dược lâm sàng

Loại học phần:                   Tự chọn

Số tín chỉ:                          2

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):              

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

22

0

0

8

Các học phần tiên quyết:    Không

  1. 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính của thuốc là yêu cầu bắt buộc trong nghiên cứu phát triển thuốc mới trong đó các mô hình dược lý thực nghiệm được thiết kế nhằm đánh giá tác dụng, độc tính của thuốc trên thực nghiệm (pha tiền lâm sàng). Môn học "Mô hình dược lý thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc" giúp người học nắm được các hướng tiếp cận dược lý để đánh giá tác dụng và độc tính của thuốc, thiết kế và áp dụng được các nguyên tắc thống kê y sinh học  trong nghiên cứu đánh giá tác dụng của thuốc trên thực nghiệm.

          Nội dung học phần gồm 3 nội dung chính: Các hướng tiếp cận dược lý để đánh giá tác dụng và độc tính của thuốc, thiết kế nghiên cứu đánh giá tác dụng của thuốc trên thực nghiệm và áp dụng các nguyên tắc của thống kê y sinh học để đánh giá kết quả thực nghiệm dược lý.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Tổng quan được tài liệu phục vụ thiết kế nghiên cứu đánh giá tác dụng của thuốc pha tiền lâm sàng.

- Phân tích được số liệu nghiên cứu đánh giá tác dụng của thuốc pha tiền lâm sàng.

- Xây dựng được đề nghiên cứu đánh giá tác dụng và độc tính của một mẫu nghiên cứu pha tiền lâm sàng.

 

 

  1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

[1]

[2]

[3]

[4]

Chuyên cần

Những buổi học được giảng viên tổ chức điểm danh/kiểm diện: học viên tham gia đủ số buổi học theo qui định mới đủ điều kiện tham gia thi hết học phần

 

CLO3.2

Kiểm tra thường xuyên

Không

 

 

Thực hành/ Seminar

- Dùng thang điểm 10

- HV phải đạt tất cả các bài thực hành/seminar

- Đánh giá ngẫu nhiên tối thiểu 1 bài.

- Điểm thực hành/ seminar là điểm trung bình cộng của các bài đã cho điểm.

20

CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

Thi hết học phần

Hình thức: Tiểu luận kết thúc học phần

Sử dụng tài liệu

Dùng thang điểm 10

80

CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2

  1.  TÀI LIỆU HỌC TẬP:

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH:

- Viện Dược liệu (2006), “Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo”, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

- Tallarida JR (2000), “Drug synergism and dose-effect data analysis”, Chapman & Hall/CRC.

- Gad, Shayne C. (2002), “Drug safety evaluation”, John Wiley and Sons, Inc., New York.

- Vogel H. G. (2008), Drug Discovery and Evaluation Pharmacological Assays 3rd ed, Springer.

 


06-12-2022

70 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL