Đề cương tóm tắt học phần, chương trình đào tạo đại học- Dược lý 1

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                    Dược

                                         (Pharmacology)

Tên học phần:                    Dược lý 1

                                         (Pharmacology 1)

Mã học phần:                     41

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lý                 

Bộ môn phối hợp:              Không

Đào tạo trình độ:                Đại học

Ngành học:                        Dược học

Định hướng:                     

Loại học phần:                   Bắt buộc

Số tín chỉ:                          03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

33

0

10

2

Các học phần tiên quyết: Giải phẫu sinh lý, Sinh lý bệnh-miễn dịch, Dược động học.

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

          Học phần Dược lý 1 là môn cơ sở ngành nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về Dược lý học đại cương (tác dụng, đích tác dụng, cơ chế tác dụng của thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng, các phản ứng có hại của  thuốc); Dược lý dẫn truyền thông qua các chất trung gian hóa học và các nhóm thuốc ứng dụng trong điều trị. Về kỹ năng, học phần cung cấp các kỹ năng thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc và lượng giá mối tương quan nồng độ - tác dụng, kỹ năng thảo luận trong phân tích các nhóm dược lý. Các kiến thức và kỹ năng này có thể áp dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

 1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

          Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng:

-Trình bày được dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, thận trọng, chống chỉ định, tương tác thuốc của các nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc liên quan đến hệ dẫn truyền.

- Giải thích được cơ chế tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, các phản ứng có hại của thuốc.

- Phân tích được mối liên quan giữa đặc tính dược lý với chỉ định, tác dụng không mong muốn, thận trọng/chống chỉ định của một số nhóm thuốc và một số thuốc cụ thể trong các nhóm thuốc liên quan đến hệ dẫn truyền;

- So sánh được đặc tính dược lý của các thuốc trong một số nhóm thuốc để phục vụ tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý.

- Thực hiện được các thực nghiệm dược lý đánh giá tác dụng của thuốc và biện giải được các kết quả thực nghiệm.

- Có các kỹ năng cơ bản trong thảo luận nhóm, vận dụng lý thuyết dược lý trong hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng được động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức và thái độ nghiêm túc, trung thực, có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp, có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

6. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình thức

[1]

Nội dung, tiêu chí đánh giá

[2]

Tỷ lệ (%)

[3]

CĐRHP

[4]

Chuyên cần

- Kiểm tra (điểm danh/kiểm diện) không báo trước: SV tham gia được 10 điểm; vắng được 0 điểm

- Điểm chuyên cần là điểm trung bình cộng của các lần kiểm tra đã cho điểm.

- SV vắng trên 20% số tiết học lý thuyết được 0 điểm và không được thi lý thuyết

10

CLO3.2

Kiểm tra thường xuyên

- Kiểm tra 1 bài có báo trước theo hình thức trắc nghiệm

- Dùng thang điểm 10

10

CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO3.2

Thực hành/ Seminar

- Đánh giá bằng bảng kiểm trong quá trình thực hành:

- Dùng thang điểm 10

- SV phải đạt tất cả các bài thực hành

- Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của các bài đã cho điểm.

20

CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO2.4, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3

Thi hết học phần

Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

Không sử dụng tài liệu

Dùng thang điểm 10

60

CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO3.2

    7. TÀI LIỆU HỌC TẬP

 1. Bộ Y tế (2016), Dược lý học tập 1, 2, NXB Y học, Hà Nội.
 2. Bộ môn Dược lực, Trường Đại học Dược Hà Nội (2019), Thực tập Dược lý, Trường Đại học Dược Hà Nội.

    8. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

 1. Bộ Y tế (2015), Dược Thư Quốc Gia Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 2. Brunton L. L., Hilai-Dandan R, Knollmann BC (2018), Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics 13th edition, The McGraw-Hill Companies.
 3. Golan DE, Armstrong EJ, Armstrong AW (2016), Principles of Pharmacology: the pathophysiologic basis of therapeutics, 4th edition, Wolters Kluwer,
 4. Katzung B. G., Masters S. B., Trevor A. J. (2020), Basic & Clinical Pharmacology 15th edition, The McGraw-Hill Companies.
 5. Rang H. P., Dale M. M., Ritter J. M., Flower R. J. (2018), Rang and Dale's Pharmacology 9th edition, Elsevier.
 6. Karen Whalen (2018), Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology 7th edition, Wolters Kluwer.


06-12-2022

837 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL