Lịch Giảng Học Kì II

​​ Thực tập Dược lâm sàng - k66.pdfThực tập Dược lâm sàng - k66.pdf

​​ Lý thuyết Dược lâm sàng - CĐ4.pdfLý thuyết Dược lâm sàng - CĐ4.pdf

​​ Tư vấn sử dụng thuốc - O4K47.pdfTư vấn sử dụng thuốc - O4K47.pdf

​​ Thực tập Sử dụng thuốc Nk67.pdfThực tập Sử dụng thuốc Nk67.pdf

​​ Sử dụng thuốc - k67.pdfSử dụng thuốc - k67.pdf

​​ Thực tập Dược động học - k68.pdfThực tập Dược động học - k68.pdf

​​ Thực tập Thông tin thuốc - Nk67.pdfThực tập Thông tin thuốc - Nk67.pdf

​​ Dược động học - K68.pdfDược động học - K68.pdf

​​ Lý thuyết Dược lâm sàng - K66.pdfLý thuyết Dược lâm sàng - K66.pdf

​​ Thông tin thuốc - k67.pdfThông tin thuốc - k67.pdf


05-08-2021

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL